Regulamin sklepu internetowego

§ 1 Postanowienia wstępne

1. Sklep internetowy TecTake Polska Sp. z o.o., dostępny pod adresem internetowym www.tectake.pl, prowadzony jest przez TecTake Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Bociana 22, 31-231 Kraków wpisanego do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000642319, NIP 8971829923, REGON 365659041.

2. Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do Konsumentów, jak i do Przedsiębiorców korzystających ze Sklepu i określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego oraz zasady i tryb zawierania Umów Sprzedaży z Klientem na odległość za pośrednictwem Sklepu. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać czy ograniczać jakichkolwiek praw konsumentów wynikających z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku wątpliwości tłumaczy się je na korzyść Konsumenta. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.

[Do początku strony]

§ 2 Definicje

1. Konsument - osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

2. Sprzedawca – TecTake Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Bociana 22, kod pocztowy 31-231 Kraków, wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000642319, o kapitale zakładowym 5100 PLN, NIP 8971829923, REGON 365659041.

3. Klient - każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu.

4. Przedsiębiorca - osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu.

5. Sklep - sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym www.tectake.pl

6. Umowa zawarta na odległość - umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.

7. Regulamin - niniejszy regulamin Sklepu.

8. Zamówienie - oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.

9. Konto - konto klienta w Sklepie, są w nim gromadzone są dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie.

10. Formularz rejestracji - formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie Konta.

11. Formularz zamówienia - interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności. W formularzu zamówienia niezbędne jest podanie następujących danych: imię, nazwisko/nazwa firmy, adres: ulica/osiedle, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, województwo, kraj; adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego, Produkt/Produkty, ilość Produktów, miejsce i sposób dostawy, sposób płatności. Dla Klienta będącego Przedsiębiorcą niezbędne jest także podanie nazwy firmy i numeru identyfikacji podatkowej (NIP).

12. Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów.

13. Produkt - dostępna w Sklepie rzecz ruchoma/usługa będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

14. Umowa Sprzedaży - umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego. Przez Umowę Sprzedaży rozumie się też - stosowanie do cech Produktu - umowę o świadczenie usług i umowę o dzieło.

15. Newsletter – przesyłanie drogą elektroniczną na wskazany przez Klienta adres poczty elektronicznej (e-mail) wiadomości, które zawierają treści marketingowe, w tym m.in. informacje o nowych produktach, usługach, ofertach lub promocjach, które pojawiły się w ofercie Sklepu.

16. Dzień roboczy - jeden dzień tygodnia, od poniedziałku do piątku, wyłączając dni ustawowo wolne od pracy.

17. Kodeks cywilny - Ustawa z 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. 1964 Nr 16, poz. 93 ze zm.).

[Do początku strony]

§ 3 Kontakt ze Sklepem

1. Adres Sprzedawcy: ul. Bociana 22, 31-231 Kraków

2. Adres e-mail Sprzedawcy: mail@tectake.pl

3. Numer telefonu Sprzedawcy: (12) 312 80 90

4. Numer fax Sprzedawcy: (12) 312 80 80

5. Numer rachunku bankowego Sprzedawcy: 48124010401111001082575020

6. Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów i numerów telefonów podanych w niniejszym paragrafie.

7. Klient może porozumieć się telefonicznie ze Sprzedawcą w godzinach od 9:00 do 12:00 i od 13:00 do 17:00

[Do początku strony]

§ 4 Wymagania techniczne

1. Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień na Produkty, niezbędne są:
a. urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i zaktualizowaną do najnowszej wersji przeglądarką internetową
b. aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),
c. włączona obsługa plików cookies,
d. zainstalowany program FlashPlayer.

[Do początku strony]

§ 5 Informacje ogólne

1. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.

2. Ogłoszenia, reklamy - w tym wyskakujące okna tzw. pop-up -, cenniki i inne informacje o Produktach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich parametry techniczne i opisy stanowią zaproszenie do zawarcia umowy sprzedaży, w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.

3. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta. Składanie zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest albo po założeniu Konta zgodnie z postanowieniami § 6 Regulaminu albo przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia bez zakładania Konta.

4. Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto (uwzględniają podatek VAT).

5. Na końcową (ostateczną) kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena za Produkt oraz koszt dostawy (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe), o której Klient jest informowany na stronach Sklepu w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia woli związania się Umową Sprzedaży.

6. W przypadku Umowy obejmującej prenumeratę lub świadczenie usług na czas nieoznaczony końcową (ostateczną) ceną jest łączna cena obejmująca wszystkie płatności za okres rozliczeniowy.

7. Gdy charakter przedmiotu Umowy nie pozwala, rozsądnie oceniając, na wcześniejsze obliczenie wysokości końcowej (ostatecznej) ceny, informacja o sposobie, w jaki cena będzie obliczana, a także o opłatach za transport, dostarczenie, usługi pocztowe oraz o innych kosztach, będzie podana w Sklepie w opisie Produktu.

8. Cena Produktu podana na stronie internetowej Sklepu jest wiążąca w momencie składania Zamówienia przez Klienta. Cena ta nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen w Sklepie, które mogą się pojawić w stosunku do Produktów zamówionych przez Klienta, już po złożeniu przez niego Zamówienia.

9. Klient jest zobowiązany do korzystania z usług Sklepu w sposób zgodny z przepisami powszechnie obowiązującego prawa, postanowieniami Regulaminu, a także do niedostarczenia treści bezprawnych.

[Do początku strony]

§ 6 Zakładanie Konta w Sklepie, Newsletter

1. Sprzedawca świadczy na rzecz Klientów, drogą elektroniczną usługę nieodpłatną Prowadzenie Konta Klienta.

2. Aby założyć Konto w Sklepie, należy wypełnić Formularz rejestracji. Niezbędne jest podanie następujących danych: imię i nazwisko oraz adres e-mail. Klient zobowiązany jest do podania danych zgodnych ze stanem faktycznym. Założenie Konta w Sklepie jest darmowe.

3. Logowanie się na Konto odbywa się poprzez podanie loginu i hasła ustanowionych w Formularzu rejestracji.

4. Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adresy podane w § 3.

5. Sprzedawca świadczy na rzecz Klientów, drogą elektroniczną usługę nieodpłatną Newsletter.

6. Usługa newsletter polega na przesyłaniu Klientowi drogą elektroniczną na wskazany przez niego adres poczty elektronicznej (e-mail) wiadomości, które zawierają treści marketingowe, w tym m.in. informacje o nowych produktach, usługach, ofertach lub promocjach, które pojawiły się w ofercie Sklepu.

7. Klient może skorzystać z usługi poprzez wypełnienie formularza dostępnego na stronie Sklepu i kliknięcie pola Bezpłatna rejestracja bądź poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola podczas składania zamówienia lub zakładania Konta Klienta. Po wysłaniu formularza rejestracyjnego Klient otrzymuje potwierdzenie mailowe, które należy potwierdzić (tzw. double opt-in) klikając na zawarty, aby subskrypcja była aktywna. Wraz z otrzymaniem tego maila dochodzi do zawarcia umowy o świadczenie drogą elektroniczną bezpłatnej usługi Newsletter.

8. Usługa Newsletter jest bezpłatna i dobrowolna. Po zamówieniu usługa świadczona jest przez czas nieoznaczony.

9. Rezygnacja z usługi może nastąpić w każdym momencie poprzez odnośnik zawarty w wiadomości przesyłanej w ramach aktywacji usługi na wskazany adres mailowy oraz w każdej wiadomości z newsletterem lub poprzez wysłanie do Sprzedawcy stosownego oświadczenia woli, przy zastosowaniu dowolnego środka komunikacji na odległość, który umożliwia zapoznanie się Sprzedawcy z jego treścią oraz ustalenie nadawcy. Wyłączenie usługi następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie do 3 dni roboczych od otrzymania powyższej informacji przez Sprzedawcę.

10. Sprzedawca ma prawo do usunięcia Konta Klienta oraz wyłączenia usługi Newsletter jeżeli Klient działa na szkodę Sprzedawcy, osób trzecich, bądź narusza postanowienia regulaminu bądź obowiązujące prawo. Przed całkowitym usunięciem i wyłączeniem, usługi są blokowane na czas wyjaśnienia zaistniałych okoliczności stanowiących podstawę do podjęcia takich działań. Klient o blokadzie jest informowany drogą elektroniczną poprzez maila wskazanego w formularzu.

[Do początku strony]

§ 7 Zasady składania Zamówienia

W celu złożenia Zamówienia należy:

1. wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Do koszyka”

2. zalogować się lub skorzystać z możliwości złożenia Zamówienia bez rejestracji;

3. jeżeli wybrano możliwość złożenia Zamówienia bez rejestracji - wypełnić Formularz zamówienia poprzez wpisanie danych odbiorcy Zamówienia oraz adresu, na który ma nastąpić dostawa Produktu, wybrać rodzaj przesyłki (sposób dostarczenia Produktu), wpisać dane do faktury, jeśli są inne niż dane odbiorcy Zamówienia,

4. kliknąć przycisk “Zamówienie z obowiązkiem zapłaty” oraz potwierdzić zamówienie, klikając w link przesłany w wiadomości e-mail,

5. wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności i w zależności od sposobu płatności, opłacić zamówienie w określonym terminie, z zastrzeżeniem § 8 pkt 3.

[Do początku strony]

§ 8 Oferowane metody dostawy oraz płatności

1. Klient może skorzystać z następujących metod dostawy lub odbioru zamówionego Produktu:
a. Przesyłka kurierska.

2. Klient może skorzystać z następujących metod płatności:
a. Płatność przelewem online Przelewy24
b. Płatność kartą kredytową MasterCard lub VISA
c. Przedpłata – przelew tradycyjny na konto Sprzedawcy
d. Pobranie – w tym wypadku pobierana jest opłata w wysokości 39,99 PLN

3. Szczegółowe informacje na temat metod dostawy oraz akceptowalnych metod płatności znajdują się na stronach Sklepu.

4. Dostawa do odbiorcy na terenie Polski jest bezpłatna.

[Do początku strony]

§ 9 Wykonanie umowy sprzedaży

1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim zapoznaniu się i zaakceptowaniu niniejszego Regulaminu i złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza zamówienia w Sklepie internetowym zgodnie z § 7 Regulaminu. Klient może składać zamówienia za pomocą Formularza Zamówień 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę - realizacja zamówień odbywa się wyłącznie w dni robocze.

2. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

3. W przypadku wyboru przez Klienta:
a. płatności przelewem, płatności elektronicznych albo płatności kartą płatniczą, Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży - w przeciwnym razie zamówienie zostanie anulowane.

4. Produkt zostanie wysłany przez Sprzedawcę w terminie wskazanym w jego opisie (z zastrzeżeniem ustępu 5 niniejszego paragrafu), w sposób wybrany przez Klienta podczas składania Zamówienia.

5. A. W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach dostawy, terminem dostawy jest najdłuższy podany termin.
B. W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach dostawy, Klient ma możliwość żądania dostarczenia Produktów partiami lub też dostarczenia wszystkich Produktów po skompletowaniu całego zamówienia.

6. Początek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta liczy się w następujący sposób:
a. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektroniczne lub kartą płatniczą - od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.

7. W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach gotowości do odbioru, Klient ma możliwość odbierania Produktów częściami (stosownie do ich gotowości do odbioru) lub też odbioru wszystkich Produktów po skompletowaniu całego zamówienia.

8. Początek biegu terminu gotowości Produktu do odbioru przez Klienta liczy się w następujący sposób:
a. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektroniczne lub kartą płatniczą - od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.

9. Dostawa Produktu odbywa się wyłącznie na terenie Polski.

10. Przy odbiorze dostarczonego Produktu, zaleca się, by Klient sprawdził przesyłkę, gdyż w przypadku jej uszkodzenia/niekompletności/niezgodności z Zamówieniem, Klient ma prawo odmówić jej przyjęcia. W takim przypadku sugeruje się sporządzenie notatki w obecności kuriera, oraz niezwłoczne powiadomienie Sprzedawcy o zaistniałej sytuacji.

[Do początku strony]

§ 10 Prawo odstąpienia od umowy

1. Konsument, który zawarł umowę na odległość może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

2. Bieg terminu określonego w ust. 1 rozpoczyna się od dostarczenia Produktu Konsumentowi lub wskazanej przez niego osobie innej niż przewoźnik.

3. W przypadku Umowy, która obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach, termin wskazany w ust. 1 biegnie od dostawy ostatniej rzeczy, partii lub części.

4. Konsument może odstąpić od Umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie przez Konsumenta oświadczenia przed upływem tego terminu.

5. Oświadczenie może być wysłane za pomocą tradycyjnej poczty, faxem bądź drogą elektroniczną poprzez przesłanie oświadczenia na adres e-mail Sprzedawcy lub przez złożenie oświadczenia na stronie internetowej Sprzedawcy - dane kontaktowe Sprzedawcy zostały określone w § 3. Oświadczenie można złożyć również na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu oraz załącznik do ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, jednak nie jest to obowiązkowe.

6. W przypadku przesłania oświadczenia przez Konsumenta drogą elektroniczną, Sprzedawca niezwłocznie prześle Konsumentowi na podany przez Konsumenta adres e-mail potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.

7. Skutki odstąpienia od Umowy:
a. W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość Umowę uważa się za niezawartą.
b. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy, wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę.
c. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie, które nie będzie się wiązało dla niego z żadnymi kosztami.
d. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Produktu z powrotem lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
e. Konsument powinien odesłać Produkt na adres Sprzedawcy podany w niniejszym Regulaminie niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od Umowy. Termin zostanie zachowany, jeśli Konsument odeśle Produkt przed upływem terminu 14 dni.
f. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu, także koszty zwrotu Produktu, jeśli ze względu na swój charakter Produkt ten nie mógł zostać w zwykłym trybie odesłany pocztą.
g. Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości Produktu wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.

8. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do Umowy:
a. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,
b. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
c. w które przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia,
d. o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przez rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od Umowy,
e. w którym cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którym Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy,
f. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami,
g. w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi Sprzedawca nie ma kontroli,
h. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
i. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę,
j. o dostarczenie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od Umowy.

[Do początku strony]

§ 11 Reklamacja i rękojmia

1. Umową Sprzedaży objęte są nowe Produkty.

2. Sprzedawca jest obowiązany dostarczyć Klientowi rzecz wolną od wad fizycznych oraz prawnych

3. W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Sprzedawcy towaru Klient ma prawo do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi w kodeksie cywilnym. Jeżeli Klientem jest Przedsiębiorca, strony wyłączają odpowiedzialność z tytułu rękojmi.

4. Reklamację należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną na podane w niniejszym Regulaminie adresy Sprzedawcy.

5. Zaleca się, aby w reklamacji zawrzeć m.in. zwięzły opis wady, okoliczności (w tym datę) jej wystąpienia, dane Klienta składającego reklamację, żądanie Klienta w związku z wadą towaru oraz datę i podpis.

6. Sprzedawca potwierdza wpływ zgłoszenia reklamacyjnego i jednocześnie informuje Klienta o konieczności niezwłocznego dostarczenia wadliwego Produktu do Sprzedawcy celem ustosunkowania się do zgłoszenia reklamacyjnego.

7. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie, a jeżeli Klientem jest Konsument - nie później niż w terminie 14 dni. Jeżeli Klientem jest Konsument, a Sprzedawca nie ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego w terminie 14 dni, uważa się, że żądanie Klienta uznał za uzasadnione.

8. Towary odsyłane w ramach procedury reklamacyjnej należy wysyłać na adres podany w § 3 niniejszego Regulaminu.

9. W przypadku, gdy na Produkt została udzielona gwarancja, informacja o niej, a także jej treść, będą zawarte przy opisie Produktu w Sklepie.

[Do początku strony]

§ 12 Postanowienia dotyczące Klientów będących Przedsiębiorcami

1. Niniejszy paragraf Regulaminu dotyczy wyłącznie Klientów niebędących jednocześnie Konsumentami.

2. Produkty będące przedmiotem umowy sprzedaży zawartej z Klientem niebędącym jednocześnie Konsumentem pozostają własnością Sprzedawcy do momentu zapłaty ceny za Produkt i kosztów dostawy Produktu z tytułu umowy sprzedaży.

3. Z chwilą wydania Produktu przez Sprzedawcę przewoźnikowi przechodzą na Klienta niebędącego jednocześnie Konsumentem korzyści i ciężary związane z rzeczą, oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty/uszkodzenia Produktu. Sprzedawca w takim wypadku nie ponosi odpowiedzialności za utratę/uszkodzenie Produktu powstałe od momenty przejęcia go do przewozu, aż do jej wydania Klientowi niebędącego jednocześnie Konsumentem, a także za opóźnienia w dostarczeniu przesyłki.

4. Klient niebędący jednocześnie Konsumentem w momencie odbioru przesyłki zawierającej zamówiony Produkt obowiązany jest zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przy przesyłkach tego rodzaju właściwy. W przypadku stwierdzenia, że przesyłka jest uszkodzona lub niekompletna, Klient niebędący jednocześnie Konsumentem obowiązany jest do dokonania wszystkich czynności niezbędnych do protokolarnego stwierdzenia stanu przesyłki, w celu umożliwienia dochodzenia odszkodowania od przewoźnika.

5. Odpowiedzialność Sprzedawcy wobec Klienta niebędącego jednocześnie Konsumentem zostaje ograniczona wyłącznie do wysokości ceny oraz kosztów dostawy Produktu z tytułu umowy sprzedaży. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za z tytułu utraconych korzyści Klienta niebędącego jednocześnie Konsumentem.

6. W przypadku Klientów niebędących jednocześnie Konsumentami sądem właściwym do rozstrzygania sporów jest sąd właściwy dla Sprzedawcy.

[Do początku strony]

§ 13 Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:

2. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
a. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej ze Sprzedawcą.
b. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą.
c. Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).
Konsument może skorzystać z platformy internetowego rozstrzygania sporów między konsumentami a przedsiębiorcami znajdującej się pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr.

[Do początku strony]

§ 14 Dane osobowe w Sklepie internetowym

1. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest Sprzedawca.

2. Wszystkie informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych Klientów oraz przysługujących im praw znajdują się w Polityce Prywatności, która stanowi integralną część Regulaminu.

[Do początku strony]

§ 15 Prawa autorskie

Zawartość strony internetowej Sklepu oraz nazwa podlegają ochronie prawnej. Opisy, zdjęcia i inne elementy tworzące serwis na stronie internetowej Sklepu stanowią własność Sprzedawcy lub zostały wykorzystane za zgodą podmiotów uprawnionych. Kopiowanie i rozpowszechnianie, bądź inne nieuprawnione wykorzystywanie jakichkolwiek materiałów ze strony Sklepu jest zabronione.

[Do początku strony]

§ 16 Postanowienia końcowe

1. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.

2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn. O każdej zmianie Sprzedawca poinformuje Klienta z co najmniej 14 dniowym wyprzedzeniem.

3. Za ważne powody, w przypadku których może dojść do zmiany treści Regulaminu uznaje się:
a. konieczność dostosowania regulaminu do przepisów prawa mających bezpośredni wpływ na niniejszy regulaminu i skutkujących koniecznością zmodyfikowania regulaminu w celu zachowania zgodności z prawem,
b. konieczność dostosowania regulaminu do zaleceń, nakazów, orzeczeń, postanowień, interpretacji, wytycznych lub decyzji uprawnionych władz publicznych,
c. rozbudowa lub zmiana funkcjonalności Sklepu, w tym wprowadzenie nowych usług świadczonych drogą elektroniczną lub zmiana istniejących funkcjonalności Sklepu,
d. zmiana warunków technicznych świadczenia usług drogą elektroniczną,
e. konieczność usunięcia niejasności, błędów lub omyłek pisarskich, które ewentualnie wystąpiłyby w regulaminie,
f. zmiana danych teleadresowych, nazw, numerów identyfikacyjnych, adresów elektronicznych lub linków zamieszczonych w regulaminie,
g. przeciwdziałanie nadużyciom,
h. poprawa obsługi Klientów,
i. zmiana procesu zawierania umów za pośrednictwem Sklepu.

4. Zmieniony Regulamin wiąże Klienta, jeżeli zostały zachowane wymogi zawarte w Kodeksie cywilnym, tj. Klient został prawidłowo powiadomiony o zmianie Regulaminu i nie wypowiedział on umowy o świadczenie usług o charakterze ciągłym w terminie 14 dni.

5. Zmieniony Regulamin nie będzie naruszał żadnych praw nabytych Klientów będących jednocześnie Konsumentami i korzystających ze Sklepu przed dniem wprowadzenia zmian w Regulaminie, w szczególności zmiany nie będą mieć wpływu na złożone i zrealizowane już Zamówienia i umowy sprzedaży.

6. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.

7. Sprzedawca informuje, iż korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wiąże się z ryzykiem, które dotyczy każdego kto korzysta z sieci Internet - w szczególności z ryzykiem zainfekowania systemu teleinformatycznego i urządzenia, z którego korzysta Klient poprzez złośliwe oprogramowanie typu wirusy czy „konie trojańskie”. W celu zapobieżenia takim sytuacjom Sprzedawca zaleca, by Klient wyposażył urządzenie, z którego korzysta łącząc się przez sieć Internet, w oprogramowanie antywirusowe, i stale je aktualizował.

[Do początku strony]

© tectake   |   Wszystkie ceny wraz z podatkiem VAT bez kosztów dostawy.

Koszty dostawy do klienta w Polsce:

- Dostawa do odbiorcy na terenie Polski jest bezpłatna
- Wysyłka za pobraniem jest możliwa – w tym wypadku pobierana jest jednorazowa opłata 39,99 PLN
- Ze względów logistyczno-technicznych osobisty odbiór zakupionego towaru nie jest możliwy

Czas dostawy do klienta w Polsce:

- 1-3 dni robocze (poniedziałek – piątek) w przypadku zamówień opłaconych
- Czas dostawy zamówień pobraniowych wynosi ok. 5 dni roboczych
- Towar wysyłany jest z magazynu centralnego zlokalizowanego w Niemczech
- W przypadku przedpłaty na konto, zlecenie wysyłki następuje po zaksięgowaniu środków na koncie
- W przypadku problemów z dostawą wynikających np. z chwilowego braku towaru w magazynie kupujący zostanie niezwłocznie poinformowany o tym fakcie

Wysyłka w dniu zakupu jest możliwa, jeśli:

- Zapłata za towar wpłynie do godz. 6:00 rano w jeden z dni roboczych (poniedziałek – piątek)
- Kupujący wybierze jedną z form płatności: Przelewy 24 lub karta kredytowa
- Zamówione artykuły są dostępne w naszym magazynie

Wszystkie ceny podane na tej stronie są cenami brutto zawierającymi podatek VAT 23%. Podane wyżej warunki dostawy dotyczą jedynie produktów oznaczonych w sklepie internetowym TecTake jako dostępne.