Regulamin sklepu internetowego

§ 1 Postanowienia wstępne

1. Sklep internetowy TecTake Polska Sp. z o.o., dostępny pod adresem internetowym www.tectake.pl, prowadzony jest przezTecTake Polska Sp. z o.o., UL. Kalwaryjska 69, lokal 9, 30-504 Kraków wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000642319, NIP 8971829923, REGON 365659041.

  1. Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do Konsumentów, jak i do Przedsiębiorców oraz Przedsiębiorców Kwalifikowanych, korzystających ze Sklepu i określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego oraz zasady i tryb zawierania Umów Sprzedaży z Klientem na odległość za pośrednictwem Sklepu. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać czy ograniczać jakichkolwiek praw Konsumentów ani Przedsiębiorców Kwalifikowanych wynikających z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy. W przypadku wątpliwości co do treści postanowień Regulaminu, postanowienia te tłumaczy się na korzyść Konsumenta.

3. Treść Regulaminu w formie pliku PDF można pobrać tutaj.

 

§ 2 Definicje

1. Konsument - osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę za pośrednictwem Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

2. Sprzedawca – TecTake Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Kalwaryjska 69, lokal 9 30-504 Kraków, wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000642319, o kapitale zakładowym 5 000 PLN, NIP 8971829923, REGON 365659041.

3. Adres magazynu zwrotów - w przypadku odstąpienia od umowy lub reklamacji towar należy odesłać na adres: TecTake Polska Sp. z o.o. Zwierzyniecka 14, 37-500 Jaroslaw.

4. Klient - każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu.

5. Przedsiębiorca - osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową, która korzysta ze Sklepu.

5a. Przedsiębiorca Kwalifikowany – osoba fizyczna zawierająca umowę, która jest bezpośrednio związana z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

6. Sklep- sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym www.tectake.pl

7. Umowa zawarta na odległość - umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.

8. Regulamin - niniejszy regulamin Sklepu.

9. Zamówienie - oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.

10. Konto - konto klienta w Sklepie, w którym gromadzone są dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie.

11. Formularz rejestracji - formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie Konta.

12. Formularz zamówienia - interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności. W formularzu zamówienia niezbędne jest podanie następujących danych: imię, nazwisko/nazwa firmy, adres: ulica/osiedle, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość; adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego, Produkt/Produkty, ilość Produktów, miejsce i sposób dostawy, sposób płatności. Dla Klienta będącego Przedsiębiorcą niezbędne jest także podanie nazwy firmy i numeru identyfikacji podatkowej (NIP).

13. Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów.

14. Produkt - dostępna w Sklepie rzecz ruchoma/usługa będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

15. Umowa Sprzedaży - umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu.

16. Newsletter – przesyłanie drogą elektroniczną na wskazany przez Klienta adres poczty elektronicznej (e-mail) wiadomości, które zawierają treści marketingowe, w tym m.in. informacje o nowych produktach, usługach, ofertach lub promocjach, które pojawiły się w ofercie Sklepu.

17. Dzień roboczy - dzień tygodnia, od poniedziałku do piątku, wyłączając dni ustawowo wolne od pracy.

18. Kodeks cywilny - Ustawa z 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. 1964 Nr 16, poz. 93 ze zm.).

 

§ 3 Kontakt ze Sklepem

1. Adres Sprzedawcy: ul. Kalwaryjska 69, lokal 9 30-504 Kraków

1a. Adres do zwrotów: Zwierzyniecka 14, 37-500 Jaroslaw.

2. Adres e-mail Sprzedawcy: mail@tectake.pl

3. Numer telefonu Sprzedawcy: (12) 312 80 90

4. Numer fax Sprzedawcy: (12) 312 80 80

5. Numer rachunku bankowego Sprzedawcy: 48124010401111001082575020

6. Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów i numerów telefonów podanych w niniejszym paragrafie.

7. Klient może porozumieć się telefonicznie ze Sprzedawcą w dni robocze w godzinach od 9:00 do 12:00 i od 13:00 do 17:00

 

§ 4 Wymagania techniczne

1. Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu, składania Zamówień na Produkty, Prowadzenia Konta Klienta oraz dostarczania Newslettera niezbędne są:

a. urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i zaktualizowaną do najnowszej wersji przeglądarką internetową,
b. aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),
c. włączona obsługa plików cookies w zakresie cookies ściśle niezbędnych oraz cookies funkcjonalnych, o których mowa w ustawieniach plików cookies na Stronie.

 

§ 5 Informacje ogólne

1. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.

2. Ogłoszenia, reklamy, w tym wyskakujące okna tzw. pop-up, cenniki i inne informacje o Produktach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich parametry techniczne i opisy, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy sprzedaży, w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.

3. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta. Składanie Zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest albo po założeniu Konta zgodnie z postanowieniami § 6 Regulaminu albo przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia bez zakładania Konta.

4. Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto (uwzględniają podatek VAT).

5. Na końcową (ostateczną) kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena za Produkt oraz – jedynie w przypadku wyboru opcji płatności za pobraniem – opłata dodatkowa, o której Klient jest informowany na stronach Sklepu w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia woli związania się Umową Sprzedaży.

6. Cena Produktu podana na stronie internetowej Sklepu jest wiążąca w momencie składania Zamówienia przez Klienta. Cena ta nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen w Sklepie, które mogą się pojawić w stosunku do Produktów zamówionych przez Klienta, już po złożeniu przez niego Zamówienia.

7. Istotne informacje na temat Produktów oraz instrukcje dotyczące prawidłowego korzystania z nich zamieszczone są w opakowaniach Produktów. Zaznajomienie się z informacjami oraz przestrzeganie instrukcji jest niezbędne dla bezpiecznego korzystania z Produktów.

8. W związku z gabarytami niektórych Produktów oferowanych w Sklepie, Produkty te mogą nie być możliwe do odesłania w zwykłym trybie pocztą. W takim przypadku niezbędne będzie skorzystanie z usług kurierów lub firm przewozowych. Koszty z tym związane mogą być istotnie wyższe niż koszt przesyłek nadawanych pocztą.

9. Klient jest zobowiązany do korzystania z usług Sklepu w sposób zgodny z przepisami powszechnie obowiązującego prawa, postanowieniami Regulaminu, a także do niedostarczenia treści bezprawnych (przykładowo: nawołujących do przemocy lub nienawiści, naruszających dobra osobiste innych, stwarzających zagrożenie dla użytkowników Sklepu, zawierających wulgaryzmy).

 

§ 6 Zakładanie Konta w Sklepie, Newsletter

1. Sprzedawca świadczy na rzecz Klientów, drogą elektroniczną usługę nieodpłatną Prowadzenie Konta Klienta.

2. Aby założyć Konto w Sklepie, należy wypełnić Formularz rejestracji. Niezbędne jest podanie następujących danych: imię i nazwisko oraz adres e-mail. Klient zobowiązany jest do podania danych zgodnych ze stanem faktycznym. Założenie Konta w Sklepie jest darmowe. Wraz z wysłaniem poprawnie wypełnionego Formularza rejestracji dochodzi do zawarcia umowy o świadczenie drogą elektroniczną bezpłatnej usługi Prowadzenie Konta Klienta.

3. Logowanie się do Konta odbywa się poprzez podanie loginu i hasła ustanowionych w Formularzu rejestracji. Usługa Prowadzenie Konta Klienta, w tym jej funkcjonalność, polega na możliwości dostępu przez Klienta do danych zawartych na Koncie po zalogowaniu się na nie (w tym danych Klienta podanych w Formularzu rejestracji, zawartych w historii Zamówień, zarówno zrealizowanych jak i będących w trakcie realizacji i Produktów dodanych przez Klienta do listy życzeń, o ile Produkt nadal jest dostępny w Sklepie) oraz możliwości zastosowania skróconego procesu realizacji Zamówienia poprzez posłużenie się danymi zawartymi na Koncie Klienta.

4. Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adresy podane w § 3.

5. Sprzedawca świadczy na rzecz Klientów, drogą elektroniczną usługę nieodpłatną Newsletter.

6. Usługa Newsletter, w tym jej funkcjonalność, polega na przesyłaniu Klientowi drogą elektroniczną na wskazany przez niego adres poczty elektronicznej (e-mail) wiadomości, które zawierają treści marketingowe, w tym m.in. informacje o nowych produktach, usługach, ofertach lub promocjach, które pojawiły się w ofercie Sklepu w sposób umożliwiający mu zapoznanie się z nimi.

7. Klient może skorzystać z usługi poprzez wypełnienie formularza dostępnego na stronie Sklepu i kliknięcie pola Bezpłatna rejestracja bądź poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola podczas składania Zamówienia lub zakładania Konta Klienta. Po wysłaniu formularza rejestracyjnego Klient otrzymuje potwierdzenie mailowe, które należy potwierdzić (tzw. double opt-in) klikając na zawarty link, aby subskrypcja była aktywna. Wraz z otrzymaniem tego maila dochodzi do zawarcia umowy o świadczenie drogą elektroniczną bezpłatnej usługi Newsletter.

8. Usługa Newsletter jest bezpłatna i dobrowolna. Po zamówieniu usługa świadczona jest przez czas nieoznaczony.

9. Rezygnacja z usługi może nastąpić w każdym momencie poprzez odnośnik zawarty w wiadomości przesyłanej w ramach aktywacji usługi na wskazany adres mailowy oraz w każdej wiadomości z Newsletterem lub poprzez wysłanie do Sprzedawcy stosownego oświadczenia woli, przy zastosowaniu dowolnego środka komunikacji na odległość, który umożliwia zapoznanie się Sprzedawcy z jego treścią oraz ustalenie nadawcy. Wyłączenie usługi następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie do 3 dni roboczych od otrzymania powyższej informacji przez Sprzedawcę.

10. Sprzedawca ma prawo do usunięcia Konta Klienta oraz wyłączenia usługi Newsletter, jeżeli Klient działa na szkodę Sprzedawcy, osób trzecich, bądź narusza postanowienia regulaminu bądź obowiązujące prawo. Przed całkowitym usunięciem i wyłączeniem, usługi są blokowane na czas wyjaśnienia zaistniałych okoliczności stanowiących podstawę do podjęcia takich działań. Klient o blokadzie jest informowany drogą elektroniczną poprzez maila wskazanego w formularzu.

 

§ 7 Zasady składania Zamówienia

W celu złożenia Zamówienia należy:

1. wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Do koszyka”

2. zalogować się lub skorzystać z możliwości złożenia Zamówienia bez rejestracji;

3. jeżeli wybrano możliwość złożenia Zamówienia bez rejestracji - wypełnić Formularz zamówienia poprzez wpisanie danych odbiorcy Zamówienia oraz adresu, na który ma nastąpić dostawa Produktu, wybrać rodzaj przesyłki (sposób dostarczenia Produktu), wpisać dane do faktury, jeśli są inne niż dane odbiorcy Zamówienia,

4. kliknąć przycisk “Zamówienie z obowiązkiem zapłaty” oraz potwierdzić zamówienie, klikając w link przesłany w wiadomości e-mail,

5. wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności i w zależności od sposobu płatności, opłacić zamówienie w określonym terminie, z zastrzeżeniem § 8 pkt 3.

 

§ 8 Oferowane metody dostawy oraz płatności

1. Klient może skorzystać z następujących metod dostawy zamówionego Produktu:
a. Przesyłka kurierska

2. Klient może skorzystać m. in. z następujących metod płatności:
a. Płatność szybkim przelewem online Przelewy24 oraz Blik
b. Płatność kartą kredytową MasterCard lub VISA
c. Przedpłata – przelew tradycyjny na konto Sprzedawcy
d. Pobranie – w tym wypadku pobierana jest od Klienta opłata dodatkowa, której wysokość wskazywana jest każdorazowo podczas składania zamówienia, po wyborze tej opcji płatności, a przed ostateczną akceptacją całości Zamówienia
e. Klarna

3. Szczegółowe informacje na temat metod dostawy oraz wszystkich dostępnych metod płatności znajdują się na stronach Sklepu. Wybranie metod płatności, za wyjątkiem pobrania, wiąże się ze skorzystaniem przez Klienta z usług podmiotu trzeciego – zewnętrznego dostawcy danego systemu płatności i odbywa się na warunkach wskazanych przez tego dostawcę. Dalsze informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych w związku ze współpracą z zewnętrznymi dostawcami systemów płatności zawarte są w naszej Polityce Prywatności.

4. Cena zakupu jest płatna niezwłocznie po zawarciu umowy kupna-sprzedaży, chyba że Klient wybierze metodę płatności Pobranie lub Klarna. W celu realizacji płatności Klient wybiera jedną z dostępnych metod płatności, które określone są szczegółowo w sklepie internetowym Sprzedawcy.

5. Specjalne warunki płatności za usługi świadczone przez operatora Klarna. We współpracy z Klarna Bank AB (publ), Sveavägen 46, 111 34 Sztokholm, Szwecja (dalej: „Klarna”), oferujemy szczególną opcję płatności opisaną poniżej. Sprzedawca przelewa wówczas roszczenie o zapłatę należną z tytułu zakupu na rzecz Klarna, a płatności dokonuje się bezpośrednio na rzecz tej firmy.

5.1 Zakup z wydłużonym terminem spłaty „Zapłać Później”. Wybierając opcję „Zapłać Później”, Klient ma możliwość zapłaty w terminie 30 dni od daty wysyłki towaru. Dalsze informacje dotyczące metody płatności „Zapłać Później” można znaleźć tutaj.

5.2 W celu zaoferowania Klientowi metody płatności Klarna w procesie dokonywania zakupu, w którym Klient zgłosił chęć skorzystania z tej metody, Sprzedawca przekazuje dane Klienta w postaci danych kontaktowych oraz szczegółów zamówienia do Klarna w celu dokonania przez Klarna oceny, czy Klient kwalifikuje się do metody płatności Klarna, w celu dostosowania tej metody do Klienta i przeprowadzenia procesu płatności.

6. Dostawa do odbiorcy na terenie Polski jest bezpłatna.

 

§ 9 Wykonanie umowy sprzedaży

1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim zapoznaniu się i zaakceptowaniu niniejszego Regulaminu i złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza Zamówienia w Sklepie internetowym zgodnie z § 7 Regulaminu. Klient może składać zamówienia za pomocą Formularza Zamówień 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę - realizacja Zamówień odbywa się wyłącznie w dni robocze.

2. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

3. W przypadku wyboru przez Klienta płatności przelewem, płatności elektronicznych albo płatności kartą płatniczą, Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży - w przeciwnym razie zamówienie zostanie anulowane.

4. Produkt zostanie dostarczony przez Sprzedawcę w sposób wybrany przez Klienta podczas składania Zamówienia. W opisie Produktu na stronie internetowej Sklepu podawany jest szacowany (prawdopodobny) czas dostawy. W przypadku zamówienia jednym Zamówieniem kilku Produktów o różnych szacowanych terminach dostawy, szacowanym terminem dostawy Zamówienia jest najdłuższy z tych terminów.

Maksymalny czas dostawy wynosi:

a. 7 dni roboczych - w przypadku wyboru przez Klienta płatności przelewem, płatności elektronicznych albo płatności kartą płatniczą.

b. 10 dni roboczych - w przypadku wyboru przez Klienta płatności za pobraniem.

W ramach podanych wyżej terminów, czas dostawy zależy od wielkości i ilości zamówionych Produktów oraz miejsca, do którego mają one zostać dostarczone.

5. Początek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta liczy się w następujący sposób:

a. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektronicznej lub kartą płatniczą - od następnego dnia roboczego po dniu uznania rachunku bankowego Sprzedawcy, nie wcześniej jednak niż od następnego dnia roboczego po dniu zawarcia Umowy Sprzedaży.

b. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności za pobraniem – od następnego dnia roboczego po dniu zawarcia Umowy Sprzedaży

6. Dostawa Produktu odbywa się wyłącznie na terenie Polski.

7. W momencie odbioru przesyłki zawierającej zamówiony Produkt, Klient obowiązany jest zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. Jeżeli stwierdził, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie rzeczy, powinien niezwłocznie poinformować o tym Sprzedawcę. Zaleca się także przesłanie Sprzedawcy zdjęć ubytku/uszkodzenia.

 

§ 10 Prawo odstąpienia od Umowy

1. Konsument, który zawarł umowę na odległość może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

2. Bieg terminu określonego w ust. 1 rozpoczyna się od dostarczenia Produktu Konsumentowi lub wskazanej przez niego osobie innej niż przewoźnik.

3. W przypadku Umowy, która obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach, termin wskazany w ust. 1 biegnie od dostawy ostatniej rzeczy, partii lub części.

4. Konsument może odstąpić od Umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie przez Konsumenta oświadczenia przed upływem tego terminu

5. Oświadczenie może być wysłane za pomocą tradycyjnej poczty bądź drogą elektroniczną poprzez przesłanie oświadczenia na adres e-mail Sprzedawcy lub przez złożenie oświadczenia na stronie internetowej Sprzedawcy - dane kontaktowe Sprzedawcy zostały określone w § 3. Oświadczenie można złożyć również na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 1do niniejszego Regulaminu oraz załącznik do ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, jednak nie jest to obowiązkowe.

6. W przypadku przesłania oświadczenia przez Konsumenta drogą elektroniczną, Sprzedawca niezwłocznie prześle Konsumentowi na podany przez Konsumenta adres e-mail potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.

7. Skutki odstąpienia od Umowy:

a. W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość Umowę uważa się za niezawartą.

 

b. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy, wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę.

 

c. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie, które nie będzie się wiązało dla niego z żadnymi kosztami.

 

d. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Produktu z powrotem lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

 

e. Konsument powinien odesłać Produkt na adres Sprzedawcy podany w niniejszym Regulaminie niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy. Termin zostanie zachowany, jeśli Konsument odeśle Produkt przed upływem terminu 14 dni.

 

f. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu, także koszty zwrotu Produktu, jeśli ze względu na swój charakter Produkt ten nie mógł zostać w zwykłym trybie odesłany pocztą. Sprzedawca nie odbiera przesyłek kierowanych do niego za pobraniem i nie odpowiada za koszty powstałe w związku z takimi przesyłkami.

 

g. Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości Produktu wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.

 

h. W przypadku odstąpienia od Umowy o dostarczanie treści cyfrowej lub usługi cyfrowej, Konsument jest zobowiązany zaprzestać korzystania z tej treści cyfrowej lub usługi cyfrowej i udostępniania ich osobom trzecim.

8. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do Umowy:

a. w której przedmiotem świadczenia jest towar nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji Konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,

 

b. w której przedmiotem świadczenia jest towar dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,

 

c. w której przedmiotem świadczenia jest towar ulegający szybkiemu zepsuciu lub mający krótki termin przydatności do użycia,

 

 

d. w której przedmiotem świadczenia są towary, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.

9. Adres magazynu zwrotów: TecTake Polska Sp. z o.o. Zwierzyniecka 14, 37-500 Jaroslaw. Ze względów logistycznych zwrot w siedzibie firmy w Krakowie nie jest możliwy. Odesłane paczki na adres siedziby firmy w Krakowie zostaną zawrócone do nadawcy na jego koszt.

10. Przepisy ust. 1-9 niniejszego paragrafu 10 mają zastosowanie także do Przedsiębiorców Kwalifikowanych.

 

§ 11 Reklamacja oraz rękojmia i zgodność Produktu z Umową

1. Umową Sprzedaży objęte są nowe Produkty.

2. Sprzedawca jest obowiązany dostarczyć Klientowi Produkt zgodny z Umową. W przypadku braku takiej zgodności, Klient może złożyć reklamację, zgodnie z procedurą opisaną w ust. 4-8 poniżej.

3. W przypadku braku zgodności Produktu z Umową, Klient będący Konsumentem lub Przedsiębiorcą Kwalifikowanym ma prawo do skorzystania z uprawnień, a Sprzedawca ponosi odpowiedzialność, w oparciu o przepisy dotyczące zgodności świadczenia z umową zawarte w Ustawie z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Rozdział 5a oraz 5b Ustawy). Jeżeli Klientem jest Przedsiębiorca strony wyłączają odpowiedzialność Sprzedawcy za wady tj. odpowiedzialność z tytułu rękojmi

4. Reklamację należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną na podane w niniejszym Regulaminie adresy Sprzedawcy.

5. Zaleca się, aby w reklamacji zawrzeć m.in. zwięzły opis niezgodności Produktu z Umową, okoliczności (w tym datę) jej wystąpienia, zdjęcie uwidaczniające niezgodność, dane Klienta składającego reklamację, żądanie Klienta w związku z niezgodnością Produktu z Umową oraz datę i podpis.

6. Sprzedawca potwierdza wpływ zgłoszenia reklamacyjnego. W razie potrzeby informuje on także Klienta o konieczności podjęcia dalszych kroków.

7. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie, a jeżeli Klientem jest Konsument - nie później niż w terminie 14 dni. Jeżeli Klientem jest Konsument, a Sprzedawca nie ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego w terminie 14 dni, uważa się, że żądanie Klienta uznał za uzasadnione.

8. Jeżeli, w ramach uprawnień przysługujących Konsumentom i Przedsiębiorcom Kwalifikowanym odnośnie zgodności świadczeń z Umową, Produkty: 

a. podlegają naprawie lub wymianie - zostaną odebrane przez Sprzedawcę od Klienta w terminie wspólnie z nim uzgodnionym,

b. podlegają zwrotowi w związku z dokonanym odstąpieniem od Umowy – należy odesłać je na adres podany w § 3 niniejszego Regulaminu, tj. Zwierzyniecka 14, 37-500 Jaroslaw; koszty zwrotu pokrywa Sprzedawca. W tym celu Sprzedawca oferuje bezpłatny odbiór takich Produktów, po wcześniejszym jego zamówieniu przez Klienta pod adresem: mail@tectake.pl.  

9. W przypadku, gdy na Produkt została udzielona gwarancja, informacja o niej, a także jej treść, będą zawarte przy opisie Produktu w Sklepie, z możliwością ich pobrania w formie dokumentu PDF.

 

§ 12 Postanowienia szczególne, dotyczące Klientów niebędących Konsumentami ani Przedsiębiorcami Kwalifikowanymi

1. Produkty będące przedmiotem umowy sprzedaży zawartej z Klientem niebędącym Konsumentem ani Przedsiębiorcą Kwalifikowanym pozostają własnością Sprzedawcy do momentu zapłaty ceny za Produkt i kosztów dostawy Produktu z tytułu Umowy Sprzedaży.

2. Z chwilą wydania Produktu przez Sprzedawcę przewoźnikowi przechodzą na Klienta niebędącego Konsumentem ani Przedsiębiorcą Kwalifikowanym korzyści i ciężary związane z rzeczą, oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty/uszkodzenia Produktu. Sprzedawca w takim wypadku nie ponosi odpowiedzialności za utratę/uszkodzenie Produktu powstałe od momenty przejęcia go do przewozu, aż do jego wydania Klientowi niebędącemu Konsumentem ani Przedsiębiorcą Kwalifikowanym, a także za opóźnienia w dostarczeniu przesyłki.

3. Odpowiedzialność Sprzedawcy wobec Klienta niebędącego Konsumentem ani Przedsiębiorcą Kwalifikowanym zostaje ograniczona wyłącznie do wysokości ceny Produktu z Umowy Sprzedaży. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści Klienta niebędącego Konsumentem ani Przedsiębiorcą Kwalifikowanym.

4. W przypadku Klientów niebędących Konsumentami ani Przedsiębiorcami Kwalifikowanymi sądem właściwym do rozstrzygania sporów jest sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy.

§ 13 Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:

2. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

a. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej ze Sprzedawcą.

b. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą.

c. Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

d. Konsument może skorzystać z platformy internetowego rozstrzygania sporów między konsumentami a przedsiębiorcami znajdującej się pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr.

3. Postanowienia ust. 1-2 niniejszego paragrafu mają charakter informacyjny i nie stanowią zapisu na sąd polubowny w rozumieniu art. 1161 Kodeksu postępowania cywilnego.

 

§14 Opinie klientów

1. Sprzedawca współpracuje z Trusted Shops GmbH, Subbelrather Straße 15c, 50823 Kolonia z siedzibą w Niemczech (dalej: „Trusted Shops”; www.trustedshops.pl), który dostarcza usługi programu ochrony kupującego, w tym widżet Trusted Shops (tzw. Trustbadge) oraz zbieranie i weryfikowanie opinii klientów o Sprzedawcy i Sklepie

2. Wstępna informacja o opiniach Klientów jest widoczna w Sklepie poprzez Trustbadge (ogólna ocena, sposób jej obliczania oraz wybrane opinie). Dostęp do pozostałych opinii oraz informacji możliwy jest po przejściu na stronę Trusted Shops (za pomocą linka bezpośrednio przekierowującego).

3. Opinie i oceny odnoszą się do doświadczeń zakupowych, które zostały zrealizowane w ciągu ostatnich 6 miesięcy od wystawienia opinii. Ogólna (łączna) ocena jest obliczana na podstawie średniej arytmetycznej wszystkich zweryfikowanych ocen z ostatnich 12 miesięcy. W komentarzach Klienci dzielą się własnymi słowami swoimi doświadczeniami zakupowymi. Opinie publikowane są w niezmienionej formie za wyjątkiem treści niedozwolonych. Wszystkie opinie - zarówno pozytywne, jak i negatywne - są publikowane. Trusted Shops nie oferuje żadnych korzyści, specjalnych warunków, rabatów ani innych zachęt w zamian za wystawienie pozytywnej lub wycofanie negatywnej opinii.

4. Trusted Shops weryfikuje opinie Klientów:

4.1. Po zakończeniu zamówienia w Sklepie Klienci, którzy korzystają z usług Trusted Shops, w tym z ochrony kupującego, otrzymują od Trusted Shops zaproszenie do wystawienia opinii.

4.2. Sklep może również poprosić Klientów o wystawienie opinii za pośrednictwem systemu Trusted Shops. Jeżeli Klient się zgodzi, adres e-mail klienta jest wówczas przekazywany do Trusted Shops za pośrednictwem API lub za pomocą narzędzia Review Collector.

4.3. Opinię dotyczącą zakupu można wystawić poprzez link znajdujący się w wiadomości e-mail. Wiadomości e-mail z zaproszeniem do wystawienia opinii są wysyłane wyłącznie na adresy e-mail, które zostały użyte do dokonania zakupu w Sklepie.

4.4. Jednocześnie w każdym przypadku gromadzone są dodatkowe tzw. dane referencyjne dotyczące zamówienia, aby zapewnić bezpieczne przyporządkowanie całości usług Trusted Shops, a także poszczególnych opinii do konkretnych, rzeczywistych zakupów.

4.5. Stosowane są także dodatkowe środki manualne, aby sprawdzić, czy opinie zamieszczają Klienci, którzy rzeczywiście dokonali zakupu w Sklepie. W przypadku anomalii lub okoliczności, które sugerują, że opinia - pomimo zastosowania wyżej wymienionych środków technicznych - nie jest oparta na rzeczywistym doświadczeniu zakupowym, żąda się i weryfikuje dowody potwierdzające jej rzetelność i odniesienie do rzeczywistego zakupu. Jeśli dowody te nie potwierdzą zakupu produktów lub skorzystania z usług, wówczas opinie zostaną usunięte.

4.6. Aby zweryfikować autentyczność opinii i jej zasadność, opinie nie mogą być wystawiane anonimowo. Adres e-mail, za pomocą którego dokonano zakupu, zawsze służy jako weryfikowalny punkt odniesienia przy wystawianiu opinii.

5. Sprzedawca nie korzysta z usługi importowania do Trusted Shops z innych miejsc opinii, które nie zostały zweryfikowane.

6. Pełne informacje Trusted Shops o weryfikowaniu opinii https://help.etrusted.com/hc/pl/articles/4419944605341 i warunkach ich wystawiania https://policies.etrusted.com/PL/pl/tos.html

§ 15 Dane osobowe, pliki cookies oraz narzędzia analityczne w Sklepie

1. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu jest Sprzedawca.

2. Sprzedawca stosuje na stronie internetowej Sklepu tzw. pliki cookies, przez które rozumie się krótkie dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, zamieszczane w urządzeniach końcowych użytkowników Sklepu podczas korzystania z niego. Pliki cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Pliki te, w zależności od ich rodzaju, służą umożliwieniu działania Sklepu lub jego poszczególnych funkcji (cookies ściśle niezbędne i funkcjonalne), ale też spełniają dla Sprzedawcy inne role (cookies analityczne/wydajności i marketingowe). Sprzedawca korzysta także z narzędzi analitycznych i marketingowych, które działają w oparciu o pliki cookies.

3. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych Klientów oraz przysługujących im w związku z tym praw, jak również plików cookies i narzędzi analitycznych i marketingowych stosowanych w Sklepie, znajdują się w Polityce Prywatności.

 

§ 16 Prawa autorskie

Zawartość strony internetowej Sklepu oraz nazwa podlegają ochronie prawnej. Opisy, zdjęcia i inne elementy tworzące serwis na stronie internetowej Sklepu stanowią własność Sprzedawcy lub zostały wykorzystane za zgodą podmiotów uprawnionych. Kopiowanie i rozpowszechnianie, bądź inne nieuprawnione wykorzystywanie jakichkolwiek materiałów ze strony Sklepu jest zabronione.

 

§ 17 Postanowienia końcowe

1. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.

2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn. O każdej zmianie Sprzedawca poinformuje Klientów poprzez zamieszczenie informacji o zmianie Regulaminu na stronie Sklepu przez okres 14 dni od wprowadzenia zmiany.

3. Za ważne powody, w przypadku których może dojść do zmiany treści Regulaminu uznaje się:
a. konieczność dostosowania Regulaminu do przepisów prawa mających bezpośredni wpływ na niniejszy Regulamin i skutkujących koniecznością jego zmodyfikowania w celu zachowania zgodności z prawem,
b. konieczność dostosowania Regulaminu do zaleceń, nakazów, orzeczeń, postanowień, interpretacji, wytycznych lub decyzji uprawnionych władz publicznych,
c. rozbudowa lub zmiana funkcjonalności Sklepu, w tym wprowadzenie nowych usług świadczonych drogą elektroniczną lub zmiana istniejących funkcjonalności Sklepu,
d. zmiana warunków technicznych świadczenia usług drogą elektroniczną,
e. konieczność usunięcia niejasności, błędów lub omyłek pisarskich, które ewentualnie wystąpiłyby w Regulaminie,
f. zmiana danych teleadresowych, nazw, numerów identyfikacyjnych, adresów elektronicznych lub linków zamieszczonych w regulaminie,
g. przeciwdziałanie nadużyciom,
h. poprawa obsługi Klientów lub zwiększenie ich uprawnień,
i. zmiana procesu zawierania umów za pośrednictwem Sklepu.

4. Zmiany Regulaminu nie mają wpływu na zawarte Umowy Sprzedaży. Zamówienia złożone przed dniem wejścia w życie zmienionego Regulaminu będą realizowane na podstawie dotychczasowej treści Regulaminu.

5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, ustawy o prawach konsumenta, Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) [RODO] oraz ustawy o ochronie danych osobowych.

6. Sprzedawca informuje, iż korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wiąże się z ryzykiem, które dotyczy każdego kto korzysta z sieci Internet - w szczególności z ryzykiem zainfekowania systemu teleinformatycznego i urządzenia, z którego korzysta Klient poprzez złośliwe oprogramowanie typu wirusy czy „konie trojańskie”. W celu zapobieżenia takim sytuacjom Sprzedawca zaleca, by Klient wyposażył urządzenie, z którego korzysta łącząc się przez sieć Internet, w oprogramowanie antywirusowe, i stale je aktualizował, a także by stosował odpowiednio złożone hasła do logowania i by nie udostępniał tych haseł podmiotom trzecim.