Ochrona danych

Dnia 25 maja 2018 roku weszło w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Poniżej przedstawiamy naszą Politykę Prywatności, w której znajdują się informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych po 25 maja 2018 r. oraz informacja o zastosowanych technologiach (np. plikach cookies).

1. Postanowienia ogólne

1. Polityka prywatności określa zasady przetwarzania danych osobowych Użytkowników Serwisu znajdującego się pod adresem www.tectake.pl

2. Dane Użytkowników są zbierane od nich samych, bądź od partnerów, z którymi współpracuje Administrator, np. podmioty świadczące usługi zewnętrznych systemów płatności, podmiot prowadzący portal Allegro.pl.

3. Administrator świadomie nie zbiera danych osobowych od osób, które nie ukończyły 16 roku życia. Jeżeli Administrator uzyska wiedzę, że takie dane zebrał, niezwłocznie je usunie, chyba że jest zobowiązany do zachowania tych danych.

4. Podanie danych osobowych, a także zgoda na ich przetwarzanie są całkowicie dobrowolne. W przypadku usługi: sprzedaży, newsletter, Konto Klienta podanie danych osobowych w zakresie wskazanym daną umową jest warunkiem zawarcia umowy i jest niezbędne do jej realizacji. Podanie tych danych jest dobrowolne, jednakże bez ich podania zawarcie i realizacja konkretnej umowy nie będzie możliwa. Jednocześnie wszelkie przekazane Administratorowi dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w zakresie i celu określonym w niniejszej Polityce Prywatności.

[Do początku strony]

2. Definicje

1. Administratorem danych osobowych tectake.pl (zwanym w niniejszej polityce: „Administratorem”), jest spółka TecTake Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, przy ul. Bociana 22, 31-231 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000642319, kapitał zakładowy: 5000,00 zł, NIP 8971829923, REGON 365659041. Kontakt z Administratorem można nawiązać w szczególności pod numerem tel.: 12 312 80 90 w godzinach od 9:00 do 12:00 i od 13:00 do 17:00 od poniedziałku do piątku lub pod adresem e-mail: mail@tectake.pl.

2. Użytkownik - każdy, kto w jakikolwiek sposób korzysta ze strony internetowej www.tectake.pl.

[Do początku strony]

3. Ochrona danych osobowych użytkowników

1. Administrator oświadcza, iż zastosował środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych zgodne z wymaganiami określonymi w przepisach o ochronie danych osobowych, w tym Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: „Rozporządzenie”).

2. Administrator oświadcza, że dopełnił wszelkich prawem przewidzianych obowiązków w zakresie ochrony danych osobowych, w tym zastosował środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzania danych osobowych odpowiadające ryzyku naruszenia praw i wolności osób fizycznych, a w szczególności zabezpieczył dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

3. Wśród najważniejszych elementów systemu ochrony danych osobowych jest:

a) dane Użytkowników są udostępniane podmiotom trzecim wyłącznie w sytuacji, gdy jest to niezbędne z punktu widzenia działalności Administratora,
b) dostęp do danych osobowych Użytkownika mają pracownicy, osoby współpracujące, które są upoważnione i podpisali stosowne zobowiązania do ochrony danych osobowych.

4. Administrator wdrożył odpowiednie procedury postępowania w przypadku naruszenia ochrony danych osobowych, a także zasady zgłoszenia naruszenia do organu nadzoru, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

[Do początku strony]

4. Kategorie danych osobowych użytkowników. Cele przetwarzania. Okres, przez który dane osobowe będą przetwarzane. Podstawa prawna przetwarzania

1. Dane osobowe oznaczają wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej ("osobie, której dane dotyczą"); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej.

2. Dane użytkowe - informacje o typie i wersji przeglądarki, adres IP, dane logowania, typ i wersja przeglądarki, ustawienia strefy czasowej i lokalizacji, rodzaje i wersja wtyczek, system operacyjny Użytkownika, a także dalsze dane na temat zastosowanego urządzenia końcowego, informacje w jaki sposób korzystają Państwo ze strony Administratora, preferencje, nazwa użytkownika, hasło, czas dostępu, strony internetowe z których Użytkownik trafia na Stronę, Strony internetowe, na które Użytkownik przechodzi ze strony głównej, rozdzielczość ekranu, głębia koloru, dostawca usług internetowych.

3. Przetwarzanie oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.

4. Dane Użytkowników mogą zostać użyte w celu profilowania, dzięki czemu Administrator może dostosować usługi oraz treści odpowiednio do preferencji Użytkowników.

Cel przetwarzaniaKategoria danych, które są zbieranePodstawa przetwarzaniaCzas przetwarzania
Realizacja zamówieniaimię, nazwisko, adres, e-mail, numer telefonu.

Przedsiębiorcy dodatkowo: nazwa firmy, NIP
Art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia

Zawarcie i wykonanie umowy
Do czasu zakończenia realizacji usługi. Po tym czasie, jeżeli jest to dozwolone lub wymagane w świetle obowiązującego prawa
Art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia

Wypełnienie obowiązku prawnego, np. na potrzeby rachunkowości oraz ze względów podatkowych, udzielenie odpowiedzi na reklamację
Do czasu wypełnienia tych obowiązków
Art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia

(prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora – obsługa, dochodzenie wzajemnych roszczeń, okres przedawnień).
Do czasu wniesienia skutecznego sprzeciwu
Konto Klientaimię, nazwisko, adres, e-mail, numer telefonu, nazwa konta, hasło, historia zamówień.

Przedsiębiorcy dodatkowo: nazwa firmy, NIP
Art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia

Zawarcie i wykonanie umowy
Do czasu zakończenia realizacji usługi. Po tym czasie, jeżeli jest to dozwolone lub wymagane w świetle obowiązującego prawa
Newslettere-mailArt. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia

Uzasadniony interes Administratora – marketing bezpośredni własny.

Art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia

Do czasu zakończenia korzystania z usługi newsletter lub do czasu wycofania zgody.
Do czasu zakończenia korzystania z usługi newsletter lub do czasu wycofania zgody.
Formularz kontaktowye-mail, imię, nazwisko, adres, numer telefonu

Przedsiębiorcy dodatkowo: nazwa firmy, NIP
Art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia

Zgoda na udzielenie odpowiedzi.
przez okres niezbędny do przetworzenia zapytania i udzielenia na nie odpowiedzi
Marketing bezpośredni własny – kontakt za pomocą środków komunikacji elektroniczneje-mail, imię, nazwisko, adres, numer telefonu

Przedsiębiorcy dodatkowo: nazwa firmy, NIP
Art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia

zgoda na marketing bezpośredni poprzez przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną, tradycyjną, kontakt telefoniczny.
Do czasu wycofania zgody
Analiza, Statystyka, administracja i organizacja, marketing własny, w tym analizowanie i profilowaniee-mail, imię, nazwisko, adres, numer telefonu

Przedsiębiorcy dodatkowo: nazwa firmy, NIP

Dane użytkowe oraz pozostałe dane wymienione w § 5 polityki prywatności.
Art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia

prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora
do czasu zgłoszenia skutecznego sprzeciwu

Jeśli w trakcie lub po złożeniu zamówienia wyrazili Państwo na to jednoznaczną zgodę, przekażemy Państwa adres e-mail do Trusted Shops GmbH, Subbelrather Str. 15c, 50823 Kolonia, Niemcy (www.trustedshops.pl), aby zostało do Państwa przesłane drogą elektroniczną przypomnienie o możliwości wyrażenia opinii o zakupie dokonanym w naszym sklepie.

Udzieloną zgodę mogą Państwo odwołać w każdej chwili poprzez wysłanie stosownej wiadomości mailowej na adres mail@tectake.pl lub bezpośrednio w formie oświadczenia złożonego wobec Trusted Shops.

Kontakt i obsługa klienta przez WhatsApp

W każdej chwili możesz skontaktować się z nami za pośrednictwem komunikatora WhatsApp. Tematem może być np. pytanie dotyczące przetwarzania zamówienia, dostępności produktów oraz innych kwestii związanych z obsługą klienta. W tym celu na naszej stronie wyświetlany jest tzw. widget, za pomocą którego możesz rozpocząć komunikację z nami za pośrednictwem WhatsApp.

Uzyskanie zgody następuje zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. Wysyłając do nas wiadomość startową za pośrednictwem WhatsApp, akceptujesz niniejsze postanowienia dotyczące ochrony danych i jednocześnie wyrażasz zgodę na zapisywanie Twoich danych osobowych (nazwisko i imię, numer telefonu, identyfikator komunikatora, zdjęcie profilowe i historia wiadomości) podczas korzystania z WhatsApp oraz na ich przetwarzanie i używanie w celu dostarczania Ci wiadomości. Wiadomości wysyłane przez WhatsApp są szyfrowane metodą „od końca do końca”, co oznacza, że jej treść mogą zobaczyć jedynie nadawca i odbiorca. Dostawca komunikatora nie ma dostępu do wysłanych wiadomości. Do korzystania z WhatsApp wymagane jest posiadanie aktywnego konta WhatsApp.

Komunikacja odbywa się za pośrednictwem komunikatora WhatsApp, WhatsApp Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlandia. Operator nie widzi treści wysyłanych wiadomości, ale w każdej chwili może ustalić, kiedy komunikowałeś się z nami i przywołać informacje techniczne o używanym przez Ciebie urządzeniu.

W celu zapewnienie usługi korzystamy z operatora MessengerPeople GmbH, Herzog-Heinrich-Str. 9, 80336 Monachium, Niemcy, będącego dostawcą usług technicznych i podmiotem przetwarzającym. Operator MessengerPeople został przez nas zobowiązany umową do przestrzegania przepisów o ochronie danych i przetwarza Twoje dane zgodnie z instrukcjami i wyłącznie w celach wymienionych powyżej.

W każdej chwili możesz cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych. W tym celu wystarczy powiadomić nas o tym np. za pośrednictwem poczty elektronicznej wysyłając nam wiadomość e-mail na adres mail@tectake.pl. Dane otrzymane od Ciebie za pośrednictwem komunikatora usuwane są w chwili, gdy tylko odpowiemy na pytania zadane za jego pośrednictwem. Dłuższe okresy przechowywania mogą powstać, jeśli przesyłana treść wiadomości pociąga za sobą obowiązek jej przechowywania wynikający z ustawowych wymogów. Więcej informacji można znaleźć w przepisach dotyczących ochrony danych w części dotyczącej praw osób, których dane te dotyczą oraz w wytycznych dotyczących ochrony danych WhatsApp i MessengerPeople.[Do początku strony]

5 A. Ogólne informacje na temat konta klienta oraz usługi newsletter

1. Sprzedawca świadczy na rzecz Klientów, drogą elektroniczną usługę nieodpłatną Prowadzenie Konta Klienta.

2. Aby założyć Konto w Sklepie, należy wypełnić Formularz rejestracji. Niezbędne jest podanie następujących danych: imię i nazwisko oraz adres e-mail. Klient zobowiązany jest do podania danych zgodnych ze stanem faktycznym. Założenie Konta w Sklepie jest darmowe.

3. Logowanie się na Konto odbywa się poprzez podanie loginu i hasła ustanowionych w Formularzu rejestracji.

4. Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adresy podane w punkcie 2 „Definicje”.

5. Sprzedawca świadczy na rzecz Klientów, drogą elektroniczną usługę nieodpłatną Newsletter.

6. Usługa newsletter polega na przesyłaniu Klientowi drogą elektroniczną na wskazany przez niego adres poczty elektronicznej (e-mail) wiadomości, które zawierają treści marketingowe, w tym m.in. informacje o nowych produktach, usługach, ofertach lub promocjach, które pojawiły się w ofercie Sklepu.

7. Klient może skorzystać z usługi poprzez wypełnienie formularza dostępnego na stronie Sklepu i kliknięcie pola Bezpłatna rejestracja bądź poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola podczas składania zamówienia lub zakładania Konta Klienta. Po wysłaniu formularza rejestracyjnego Klient otrzymuje potwierdzenie mailowe, które należy potwierdzić (tzw. double opt-in) klikając na zawarty, aby subskrypcja była aktywna. Wraz z otrzymaniem tego maila dochodzi do zawarcia umowy o świadczenie drogą elektroniczną bezpłatnej usługi Newsletter.

8. Usługa Newsletter jest bezpłatna i dobrowolna. Po zamówieniu usługa świadczona jest przez czas nieoznaczony.

9. Rezygnacja z usługi może nastąpić w każdym momencie poprzez odnośnik zawarty w wiadomości przesyłanej w ramach aktywacji usługi na wskazany adres mailowy oraz w każdej wiadomości z newsletterem lub poprzez wysłanie do Sprzedawcy stosownego oświadczenia woli, przy zastosowaniu dowolnego środka komunikacji na odległość, który umożliwia zapoznanie się Sprzedawcy z jego treścią oraz ustalenie nadawcy. Wyłączenie usługi następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie do 3 dni roboczych od otrzymania powyższej informacji przez Sprzedawcę.

10. Sprzedawca ma prawo do usunięcia Konta Klienta oraz wyłączenia usługi Newsletter jeżeli Klient działa na szkodę Sprzedawcy, osób trzecich, bądź narusza postanowienia regulaminu bądź obowiązujące prawo. Przed całkowitym usunięciem i wyłączeniem, usługi są blokowane na czas wyjaśnienia zaistniałych okoliczności stanowiących podstawę do podjęcia takich działań. Klient o blokadzie jest informowany drogą elektroniczną poprzez maila wskazanego w formularzu.

5 B. Komunikacja za pośrednictwem poczty elektronicznej (newsletter e-mail)

W celu komunikacji z Użytkownikiem za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail) Sprzedawca korzysta z usługi campaign.plus dostawcy Campaign.Plus GmbH, z siedzibą przy Wollmarktstrasse 115b, 33098 Paderborn, Niemcy. Określone w dalszej części dane osobowe zostają na zlecenie Sprzedawcy i w celu realizacji usługi przetwarzane przez Campaign.Plus GmbH i zapisane na serwerach należących do Campaign.Plus GmbH, znajdujących się w Niemczech. Campaign.Plus GmbH wykorzystuje dane kupującego jedynie w celu realizacji usługi, tj. wysyłki i mierzenia skuteczności wysłanego newslettera. Ochrona Danych Osobowych dostawcy usługi dostępne są pod poniższym linkiem: https://www.campaign.plus/datenschutzerklaerung/.

W celu realizacji usługi Campaign.Plus GmbH przetwarza poniższe dane:

- nazwisko
- adres e-mail

Przetwarzanie danych przez Campaign.Plus GmbH następuje za zgodą Użytkownika.

Podstawą prawną jest udzielona zgoda Użytkownika na przetwarzanie danych przez podmioty współpracujące ze Sprzedawcą.

Dane zostaną usunięte po zakończeniu realizacji usługi. Adres mailowy Użytkownika będzie przetwarzany przez cały okres obowiązywania, przez jaki Użytkownik będzie chciał otrzymywać newslettery.

Prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych

W przypadku przetwarzania przez Administratora danych osobowych na podstawie zgody Użytkownika, Użytkownikowi przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Jest to możliwe bezpośrednio za pośrednictwem linku znajdującym się w każdym newsletterze lub bądź poprzez bezpośredni kontakt z Administratorem. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie udzielonej zgody przed jej cofnięciem.

Tracking wiadomości e-mail

Wysyłane przez Campaign.Plus GmbH na zlecenie Sprzedawcy wiadomości e-mail zawierają tzw. tracking pixel, którego zadaniem jest dostarczanie informacji Campaign.Plus GmbH, jak tylko Użytkownik dokona otwarcia wiadomości. W celu przeprowadzania sprawdzenia skuteczności podjętych działań marketingowych, Sprzedawca zastrzega sobie prawo do analizy tych wartości. W szczególności chodzi o następujące wartości:

- adres IP
- informacja na temat stosowanej przeglądarki internetowej
- informacja na temat posiadanego systemu operacyjnego
- czas, w którym nastąpiło otwarcie wiadomości e-mail

Dzięki tym informacjom Sprzedawca może określić, czy wysłany e-mail został przez Użytkownika otwarty, kiedy to nastąpiło oraz jakie linki zostały wybrane. Ani Sprzedawca ani operator usługi Campaign.Plus GmbH nie powiązują zachowania w sieci z konkretnymi Użytkownikami. Dane służą jedynie analizie pod kątem dopasowania treści newsletterów do preferencji Użytkowników.

Podstawą prawną jest udzielona zgoda Użytkownika na przetwarzanie danych przez podmioty współpracujące ze Sprzedawcą.

Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych

Cofnięcie zgody na otrzymywanie newsletterów za pośrednictwem poczty elektronicznej (link powyżej) skutkuje również cofnięciem zgody na przetwarzanie danych w zakresie trackingu.

[Do początku strony]

6. Polityka cookies i innych technologii

Administrator informuję, że na stronie internetowej Administratora mogą być stosowane pliki cookies bądź inne technologie mające na celu poprawę jakości oraz zawartości strony. Dzięki plikom cookie Administrator pozyskuje informację w jaki sposób Użytkownicy korzystają ze strony, dzięki czemu może optymalizować swoją ofertę.

A. Pliki cookie Administratora

I. Administrator informuje, że podczas korzystania ze stron internetowych Administratora, w Państwa urządzeniu instalowane są krótkie dane informatyczne (tzw. „pliki cookies").

II. Poprzez pliki cookies należy rozumieć dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, przechowywane w urządzeniach końcowych Użytkowników przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. Pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkowników i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do ich indywidualnych preferencji. Pliki cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Dane przechowywane w plikach cookie nie będą powiązane z danymi osobowymi Użytkownika (nazwa, adres itd.).

III. Pliki cookies używane są w celu dostosowania zawartości stron internetowych do preferencji Usługobiorcy i Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych. Używane są również w celu tworzenia anonimowych, zagregowanych statystyk, które pomagają zrozumieć w jaki sposób Użytkownicy korzystają ze stron internetowych co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości, z wyłączeniem personalnej identyfikacji Użytkownika.

IV. W ramach strony internetowej Administratora wykorzystywane są:

a) dwa rodzaje plików cookies rozróżniane ze względu na ich czas życia:

 • Pliki „sesyjne” czyli tymczasowe, które przechowywane są na urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia Strony WWW lub wyłączenia przeglądarki internetowej. Pliki tymczasowe są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Strony WWW. Umożliwiają one bezpieczne logowanie na stronie, składanie zamówień. Bez tych plików bezpieczne dokonywanie transakcji byłoby niemożliwe
 • Pliki „stałe” przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika przez określony czas w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

b) cztery rodzaje plików cookies rozróżniane ze względu na cel jakiemu służą:

 • funkcjonalne które służą do przechowywania takich informacji jak: login czy hasło, co przyspiesza i ułatwia korzystanie ze Strony WWW,
 • statystyczne dzięki którym Strona WWW może dokonywać optymalizacji zgodnie z preferencjami Użytkowników,
 • reklamowe umożliwiające Użytkownikom otrzymywanie reklam dostosowanych do ich indywidualnych preferencji i zainteresowań,
 • społecznościowe które umożliwiają integrację serwisów społecznościowych z których korzysta Użytkownik ze Stroną WWW.

V. Korzystając ze strony internetowej Administratora, Użytkownicy wyrażają zgodę na instalowanie plików cookies, ich przechowywanie w ich urządzeniu końcowym oraz uzyskiwanie dostępu do nich. Mogą oni w każdej chwili określić warunki przechowywania lub uzyskiwania dostępu do cookies, w tym wyłączyć opcję przyjmowania plików cookies poprzez zmianę ustawień oprogramowania służącego do przeglądania stron internetowych, w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenie końcowe. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

VI. Ograniczenie stosowania plików cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych.

VII. Użytkownik może w każdej chwili, po zakończeniu odwiedzin strony skasować umieszczone na jego urządzeniu pliki cookies bez ryzyka, a szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

VIII. Informacje na temat zmiany ustawień dotyczących ciasteczek w poszczególnych przeglądarkach dostępne są na poniższych stronach:

a) Chrome: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647;
b) Firefox: http://support.mozilla.org/pl/kb/W%C5%82%C4%85czanie%20i%20wy%C5%82%C4%85czanie%20obs%C5%82ugi%20ciasteczek;
c) Internet Explorer: https://support.microsoft.com/pl-pl/help/278835/how-to-delete-cookie-files-in-internet-explorer
d) Opera: http://help.opera.com/Windows/12.10/pl/cookies.html
e) Safari: http://support.apple.com/kb/PH5042

B. Oprogramowania analityczne i marketingowe

Administrator na stronie internetowej może korzystać z oprogramowania służącego do oceny niektórych danych pod względem statystycznym i marketingowym. Do tych celów używane są narzędzia analityczne:

Google Analytics (cookies)

I. Administrator informuje, że podczas korzystania ze strony internetowej Administratora, w Państwa urządzeniu mogą być instalowane pliki tekstowe Google Analytics, mające na celu przeanalizowania źródeł ruchu i sposobu, w jaki Użytkownicy korzystają z serwisu. Dane pozyskane w wyniku umieszczenia na urządzeniach plików cookies są gromadzone na serwerach Google (Google Inc. 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA), który korzysta z tych informacji w celu tworzenia raportów i świadczeń innych usług związanych z ruchem i korzystaniem z Internetu. Google może również przekazywać te informacje osobom trzecim, jeżeli będzie zobowiązana to uczynić na podstawie przepisów prawa lub w przypadku, gdy osoby te przetwarzają takie informacje w imieniu Google. Dane te nie są nigdy łączone z danymi podanymi przez Użytkowników umożliwiających ustalenie ich tożsamości i stanowią jedynie materiał do analizy statystycznej i mechanizmów korygowania błędów systemowych.

II. Administrator aktywował anonimizacji IP, co oznacza, że adres IP Użytkownika zostanie wcześniej skrócony przez Google w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub w innych umawiających się krajach Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Tylko w wyjątkowych sytuacjach pełny adres IP zostanie wysłany na serwer Google w USA i tam skrócony.

III. Korzystając ze strony internetowej Administratora, Użytkownicy wyrażają zgodę na instalowanie plików cookies Google, ich przechowywanie w ich urządzeniu końcowym oraz uzyskiwanie dostępu do nich. Mogą oni w każdej chwili określić warunki przechowywania lub uzyskiwania dostępu do cookies w tym wyłączyć opcję przyjmowania plików cookies Google poprzez zmianę ustawień oprogramowania służącego do przeglądania stron internetowych, w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies Google w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenie końcowe. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

IV. Ograniczenie stosowania plików cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych.

V. Użytkownik może w każdej chwili, po zakończeniu odwiedzin strony skasować umieszczone na jego urządzeniu pliki cookies bez ryzyka, a szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

VI. Informacje na temat zmiany ustawień dotyczących ciasteczek w poszczególnych przeglądarkach dostępne są na poniższych stronach:

a) Chrome: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647;
b) Firefox: http://support.mozilla.org/pl/kb/W%C5%82%C4%85czanie%20i%20wy%C5%82%C4%85czanie%20obs%C5%82ugi%20ciasteczek;
c) Internet Explorer: https://support.microsoft.com/pl-pl/help/278835/how-to-delete-cookie-files-in-internet-explorer;
d) Opera: http://help.opera.com/Windows/12.10/pl/cookies.html;
e) Safari: http://support.apple.com/kb/PH5042.

VII. Ponadto możesz zapobiec gromadzeniu przez Google plików cookies, w tym adresu IP poprzez pobranie dodatku do przeglądarki dostępnego pod adresem https://tools.google.com/dlpage/gaoptout. W niektórych przypadkach może nie być możliwe zainstalowanie wtyczki do przeglądarki, szczególnie na urządzeniach mobilnych. Wówczas proszę kliknąć w poniższy link:

Deaktywacja Google Analytics

VIII. Więcej informacji na temat działania Google Analytics mogą Państwo znaleźć pod adresem https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=pl

Hotjar

I. Administrator informuję, że na jego stronach internetowych może być wykorzystywane oprogramowanie Hotjar. Wszelkie informacje o oprogramowaniu znajdują się pod adresem: https://www.hotjar.com/. Gówna siedziba znajduję się 3 Lyons Range 20 Bisazza Street- Silema SLM 1640 in Malta.

II. Oprogramowanie pozwala analizować zachowania Użytkowników, poprzez mierzenie oraz ocenianie kliknięć, ruchów myszką itp. na stronie internetowej Administratora. Kod śledzenia i pliki cookie są przesyłane na serwer Hotjar. Dane jakie są zbierane poprzez oprogramowanie są związane z urządzeniem tj: adres IP urządzenia, adres e-mail z przed i po nazwie (jeżeli był podany przez Użytkownika), rozmiar ekranu obrazu z urządzenia, informacje dotyczące typu urządzenia i przeglądarki, informacje dotyczące pozycji geograficznej, preferowanego języka, interakcje użytkownika (ruch, pozycja i kliknięcia myszą). Za pośrednictwem Hojtar zbierane są informacje dotyczące domeny, odwiedzanych stron, data i czas wejścia.

III. Adres IP jest automatycznie anonimizowany przez Hotjar. Hojtar może uchwycić powtarzających się Użytkowników stron internetowych poprzez unikalny identyfikator. Nie jest to łączone z danymi osobowymi Użytkowników.

IV. Oprogramowanie Hotjar może wykorzystywać usługi stron trzecich, takie jak np. Google Analytics. Podmioty te mogą przetwarzać odpowiednie dane Użytkownika.

V. Korzystając ze strony internetowej Administratora, Użytkownicy wyrażają zgodę na używanie oprogramowania Hotjar. Aby uniemożliwić gromadzenie oraz wykorzystywanie Państwa danych przez Hotjar proszę użyć linku https://www.hotjar.com/opt-out

VI. Za pośrednictwem oprogramowania Hotjar Użytkownik może zostać poproszony o anonimowe wypełnienie ankiety. Ankiety są dobrowolne i poufne. Identyfikacja Użytkownika jest wykluczona. Przeprowadzenie ankiety ma na celu dostosowanie oferty do preferencji Użytkowników tak, aby oferta Administratora była aktualna.

Usługa Nosto

Sprzedawca stosuje na swojej stronie usługę Nosto operatora Nosto Solutions GmbH z siedzibą przy Schützenstr. 6, 10117 Berlin, Niemcy oraz Nosto Solutions Ltd, z siedzibą przy Bulevardi 21, 00180 Helsinki, Finlandia (zwany dalej „Nosto“). Nosto stosuje cookies – pliki tekstowe, które zapisywane są w przeglądarce internetowej Użytkownika i które służą analizie użytkowania strony internetowej. Dostarczane przez cookies informacje zapisywane są z reguły na serwerach Nosto.

Rodzaj danych:

Użytkownicy zarejestrowaniUżykownicy niezarejestrowani
- Adres IP/ID użytkownika
- Imię i nazwisko
- Kod pocztowy
- Kraj
- Adres e-mail
- Rodzaj przeglądarki
- Interakcje ze stroną (np. przeglądane produkty, produkty na liście życzeń)
- Interakcje z korespondencją e-mailową (np. kliknięte linki w wiadomościach e-mailowych)
- Adres IP/ID użytkownika
Dane zarejestrowanych na stronie Sprzedawcy Użytkowników mogą zostać użyte w celu profilowania, dzięki czemu Administrator może dostosować usługi oraz treści odpowiednio do preferencji Użytkowników.

Podstawa prawną przetwarzania danych zarejestrowanych Użytkowników jest udzielona w czasie rejestracji zgoda. Przetwarzanie danych przez Nosto następuje na zlecenie Sprzedawcy.

W przypadku niezarejestrowanych Użytkowników (status „Gość“) pobierany jest jedynie adres IP.

Ponadto w przypadku Użytkowników niezarejestrowanych ich adres IP zostanie skrócony, co dodatkowo uniemożliwia identyfikację Użytkownika. Na podstawie danych Nosto analizuje sposób korzystania ze strony Sprzedawcy, by następnie dostarczyć mu informacji na temat aktywności Użytkowników.

Przetwarzanie danych następuje na podstawie prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Sprzedawcę.

Prawo do cofnięcia zgody

W każdej chwili istnieje możliwość, by Użytkownik zapobiegł przekazywaniu do Nosto jego danych osobowych (w tym adresu IP), co może nastąpić poprzez kliknięcie na poniższy link. Operacja ta spowoduje zaprzestanie przekazywania danych na rzecz Nosto.

Prosimy mieć na uwadze, że niezbędne jest ponowne aktywowanie tzw. opt-out cookie po usunięciu plików cookies w przeglądarce internetowej.

C. Techniki retargetowania lub remarketingu

Administrator na stronie internetowej może korzystać z technologii retargetingu lub re-marketingu. Technologia ta oparta jest o proces śledzenia w dziedzinie marketingu online. Użytkownicy korzystający ze strony internetowej są oznaczani, a następnie przypisywani do innych stron internetowych z docelową reklamą. Administrator stosuję tą technologię w celu uatrakcyjnienia oferty, informowania o aktualnych ofertach, które Użytkownik już widział na stronie internetowej w ten sposób przywołując je z powrotem do pamięci Użytkownika. Na stronie internetowej Administratora w tym celu mogą być wykorzystywane następujące technologie:
- Google DoubleClick Remarketing Pixel,
- Google AdWords Remarketing,
- Criteo,
- Facebook Remarketing,
- Google AdWords Conversion Tracking,
- OptinMonster,
- Bing Ads.

W zależności od usługi jest używany dodatkowy plik cookie na komputerze lub pliki cookie już ustawione w przeglądarce, które zwykle identyfikują Użytkownika anonimowo i rejestrują zachowanie związane z surfowaniem, w szczególności odwiedzane witryny. Taki plik następnie może być ponownie odczytywany i oceniany przez dostawców usług, z którymi współpracuje Administrator. Nasze produkty mogą być w rezultacie reklamowane w innych witrynach bądź mogą się wyświetlać jako spersonalizowane banery reklamowe.

W przypadku remarketingu Google DoubleClick Remarketing Pixel i Facebook Remarketing działa to podobnie jak pliki cookies. Web bugs (błędy internetowe) wysyłają adres IP, adres internetowy (URL), czas, w którym błąd sieciowy był wyświetlany, typ przeglądarki i wcześniej ustawioną informację o plikach cookie na serwerze internetowym.

Dane, które są zbierane za pośrednictwem plików cookie lub błędów internetowych nie mogą być wykorzystywane do osobistego identyfikowania Użytkownika, który odwiedza strony Administratora. Techniki te mają na celu wyłącznie ulepszenie oferty oraz ocenę zachowania Użytkowników na stronach internetowych Administratora. Informacje są anonimowe i nie są powiązane z danymi osobowymi na komputerze lub w bazie danych, nie są one również ujawniane stronom trzecim. Techniki te są wykorzystywane dla celów reklamowych i marketingowych.

Google DoubleClick Remarketing-Pixer i Google AdWords Remarketing

Google przechowuje mały plik z sekwencją numerów (tzw. identyfikator pliku cookie) w przeglądarce, służący zapamiętaniu Użytkownika, który odwiedził stronę internetową Administratora. Plik ten ma na celu zebranie dalszych anonimowych danych dotyczących korzystania z stron internetowych Administratora. Plik taki jest przechowywany, ale służy wyłącznie do jednoznacznej identyfikacji przeglądarki, a nie do identyfikacji osoby. Dane osobowe nie są gromadzone, ani przechowywane przez te usługi.
Remarketing Google może być również używany na różnych urządzeniach. Oznacza to, że jeżeli Użytkownik zacznie robić zakupy w sklepie internetowych na smartfonie, a następnie dokończy je na laptopie, Administrator może skontaktować się z Użytkownikiem również na drugim urządzeniu, które jest używane wraz ze wspomnianymi spersonalizowanymi komunikatami reklamowymi. Taka sytuacja ma miejsce wyłącznie jeśli Użytkownik zgodził się na powiązanie historii przeglądania stron internetowych i aplikacji Google z kontem Google oraz wykorzystanie informacji z konta Google w celu spersonalizowania reklam wyświetlanych w Internecie. W przypadku wyrażenia ww. zgody Google wykorzystuje dane zalogowanych użytkowników wraz z danymi Google Analytics do tworzenia i identyfikowania listy odbiorców dla remarketingu na różnych urządzeniach. Google Analytics śledzi identyfikatory uwierzytelniane przez Google tych użytkowników, aby obsługiwać tę funkcję. Takie dane z Google będą tymczasowe powiązane z naszymi danymi Google Analytics.
Zaleca się sprawdzenie ustawień prywatności konta Google, w celu uniemożliwienia łączeniu przez Google historii przeglądania przeglądarki Użytkownika i aplikacji z kontem Google Użytkownika. Aby móc przypomnieć reklamami o anulowanym zamówieniu w sklepie Administratora nie są do Google wysyłane żadne dane osobowe, ale tylko fakt, że pod wykrytym identyfikatorem pliku cookie Użytkownik chciał złożyć zamówienie, anulował je i jaka była łączna cena planowanego zamówienia.

Więcej informacji na temat usług remarketingowych Google, w tym szczegółowych informacji dotyczących przetwarzania danych za pośrednictwem tych usług i politykę prywatności można znaleźć na stronie http://www.google.com/policies/technologies/ads/.

Użytkownik może trwale wyłączyć używanie plików cookie przez Google, pobierając i instalując wtyczkę do przeglądarki, która jest dostępna pod linkiem https://www.google.com/settings/ads/plugin lub używając odpowiedniego linku https://adssettings.google.com/anonymous?sig=ACi0TCiFXeI08HRX96CJGtbQK_dBfgsXNoT1aWYrnjqb1wWy1EyQEclOjfRShcXoEwTHbLbWC19Frmyhgv1Vk6ePLKo-W70obEdERbjuL7GoBUqFIp-M6Fc&hl=pl

Ustawienia reklam Google pozwalają kontrolować, które reklamy są wyświetlane Użytkownikowi, w tym możliwa jest rezygnacja z reklam opartych na zainteresowaniach.

Criteo

Usługa Criteo-Services jest świadczona przez Criteo SA, Rue Blanche, 75009 Paris, Francja (https://www.criteo.com/pl/). Usługa ta również jest usługą retargetowania, która została opisana powyżej. Obejmuje ona wielu dostawców zewnętrznych w sieci, tak aby zapewnić możliwie najszerszy wachlarz przyjaznych dla Użytkownika reklam.
Criteo ustanawia w przeglądarce anonimowy plik cookie przeglądarki („tagowanie”) podczas odwiedzenia stron internetowych Administratora. Użytkownik otrzymuje anonimowy identyfikator „oznaczenie” Użytkownika. Żadne dane osobowe nie są wówczas zbierane, ten plik cookie przeglądarki śledzi tylko produkty, które Użytkownik przegląda na stronach internetowych Administratora lub odwiedzanych stronach internetowych. Za pomocą tego pliku cookie można je również rozpoznać podczas odwiedzania innych witryn internetowych, których operatorzy również używają Criteo w celu wyświetlenie reklam ukierunkowanych i opartych na zainteresowaniach.

Więcej informacji na temat usługi Criteo, w tym szczegółowych informacji dotyczących przetwarzania danych za pośrednictwem tej usług i politykę prywatności można znaleźć na stronie https://www.criteo.com/privacy/

Aby wyłączyć korzystanie z Criteo w przeglądarce kliknij link: https://www.criteo.com/privacy/

Facebook Remarketing

Administrator może w celach remarketingu korzystać również z Facebook Remarketing, usługę oferowaną w serwisie Facebook Inc. 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA („Facebook”). Dzięki tej usłudze Administrator może kierować reklamy poprzez ich wyświetlenie na Facebook, dla odwiedzających strony internetowe Administratora.
W tym celu na stronie internetowej Administratora mogą być wdrożone tak zwane piksele Facebook Remarketing. Po wejściu na stronę internetową Administratora za pośrednictwem piksela jest ustanowione bezpośrednie połączenie z serwerami Facebooka. Facebook ma możliwość zidentyfikowania Użytkownika za pomocą przeglądarki, ponieważ będą one połączone z innymi danymi przechowywanymi na Facebooku na koncie Użytkownika. Dzięki temu Facebook dostarcza zindywidualizowane reklamy, które są dostosowane do potrzeb Użytkownika.
Za pomocą tego piksela Administrator nie ma możliwości zidentyfikowania Użytkownika, ponieważ oprócz identyfikatora przeglądarki żadne inne dane nie są zapisywane za pomocą piksela Facebook Remarketing.

Więcej informacji na temat usługi Facebook Remarketing w tym szczegółowych informacji dotyczących przetwarzania danych za pośrednictwem tej usług i politykę prywatności można znaleźć na stronie https://www.facebook.com/about/privacy/ .

Aby wyłączyć korzystanie Facebook Remarketing w przeglądarce kliknij link: https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen. Aby móc to zrobić Użytkownik musi być zalogowany na swoje konto Facebook.

W każdej chwili możesz dokonać deaktywacji remarketingu za pośrednictwem Facebooka. W tym celu kliknij na link, co spowoduje aktywację tzw. pliku cookie opt-out, którego zadanie polega na zapobieganiu gromadzenia przez remarketing Facebooka danych na naszych stronach.

Google AdWords Conversion Tracking

Administrator może również korzystać z Google AdWords Conversion, udostępnian Śledzenie konwersji pomaga Administratorowi i Google rozpoznać, które reklamy AdWords były kliknięte przez Użytkownika, a także to czy zostały one przekierowane do stron internetowych Administratora za pośrednictwem takiej reklamy. Jeżeli Użytkownik odwiedza strony Administratora i ważność ciasteczek się nie skończyła, Administrator otrzymuje oddzielny plik cookie od Google, który różni się od plików cookie innych klientów tej usługi Google. Umożliwia to Administratorowi dokonanie pomiaru zasięgu tylko na plikach cookie Administratora. Plik ten służy do generowania własnych statystyk konwersji, które dotyczą Użytkowników odwiedzających strony internetowe Administratora za pośrednictwem reklam AdWords.

Więcej informacji na temat usługi śledzenia konwersji Google, w tym szczegółowych informacji dotyczących przetwarzania danych za pośrednictwem tej usług i politykę prywatności można znaleźć na stronie https://policies.google.com/technologies/ads?hl=pl.

Aby wyłączyć śledzenie konwersji Google AdWords należy w przeglądarce wyłączyć możliwość przechowywania plików cookie Google Tracking. Wówczas dane nie zostaną uwzględnione w statystykack śledzenia konwersji Administratora.

OptinMonster

Administrator w celu zapewnienia dodatkowych ofert na stronie głównej poprzez nakładki może korzystać z oprogramowania Optimonter usługodawcy Ratyp LLC. 3701 Savoy Ln West Palm Beach, FL 33417 Floryda, Stany Zjednoczone. Szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych osobowych przez Optimonter oraz informacja o prawach Użytkowników znajduje się w polityce prywatności Optimonster: https://optinmonster.com/privacy/.

Bing Ads

Administrator może w celach remarketingu korzystać również z Bing Ads, usługi oferowanej przez Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, USA (“Microsoft”). Na komputerze Użytkownika instalowany jest wówczas plik cookie (konwersyjny plik cookie), o ile Użytkownik trafi na stronę Administratora poprzez reklamę Microsoft Bing. Dzięki temu rozwiązaniu Administrator wie, że Użytkownik trafił na jego stronę za pośrednictwem Bing Ads. Tym sposobem Administrator może dostarczać spersonalizowane i co za tym idzie bardziej interesujące reklamy.

Za pośrednictwem konwersyjnego pliku cookie możliwe jest zestawienie skuteczności konwersji. Administrator uzyskuje informację na temat całkowitej liczby użytkowników, którzy kliknęli na reklamę Microsoft Bing i tym sposobem trafili na stronę Administratora. Ponadto pobrane zostaną anonimowe dane jak np. liczba odsłon poszczególnych podstron oraz czas na nich spędzony. Administrator nie otrzymuje ani nie przetwarza danych, które umożliwiałyby identyfikację użytkownika.

Użytkownik może trwale deaktywować dopasowane do zainteresowań reklamy Microsoft, wyłączając ustawienie wyświetlania reklam dostępne pod następującym linkiem: https://account.microsoft.com/privacy/ad-settings/signedout?lang=pl-PL

Ponadto istnieje możliwość zapobiegania pobierania danych przez Microsoft. W tym celu w ustawieniach przeglądarki internetowej należy ograniczyć lub całkowicie deaktywować możliwość przekazywania plików cookies.

Dalsze informacje na temat Ochrony Danych przez Microsoft oraz stosowanych przez Microsoft plików cookies można uzyskać bezpośrednio na stronie Microsoft w zakładce “Oświadczenie o chronię prywatności” dostępnym pod następującym linkiem: https://privacy.microsoft.com/pl-pl/privacystatement[Do początku strony]

7. Powiadomienia push

Jeśli aktywujesz dla tej witryny powiadomienia push za pośrednictwem usługi „Signalize”, funkcja Twojej przeglądarki internetowej lub mobilnego systemu operacyjnego będzie używana do dostarczania powiadomień. Do wysyłania wiadomości przesyłane są tylko dane anonimowe lub pseudonimowe. W zależności od konfiguracji serwisu może to być:

 • Pseudonimowy identyfikator użytkownika: losowo generowana wartość (przykład: 108bf9a85547edb1108bf9a85547edb1) przechowywana w identyfikatorze śledzącego pliku cookie
 • Pseudonimowe tzw. cyfrowe odciski palców, pseudonimowe kody urządzeń mobilnych i, w stosownych przypadkach, pseudonimowe identyfikatory różnych urządzeń

 • Dane te są przetwarzane wyłącznie w celu dostarczania subskrybowanych powiadomień oraz dokonywania ustawień dotyczących powiadomień. Prosimy o wyrażenie zgody na zapisywanie tych danych. W takim przypadku podstawą prawną przetwarzania danych jest Art. 6 ust. 1 lit. a RODO. W każdej chwili możesz sprzeciwić się otrzymywaniu powiadomień za pomocą ustawień swojej przeglądarki lub urządzenia mobilnego. Informację o wypisaniu się z powiadomień push można znaleźć tutaj. Aby móc w sposób znaczący dla Ciebie zaprojektować treść powiadomień push, korzystamy z preferencji zebranych na podstawie pseudonimowego profilu użytkownika za pomocą pikseli śledzących, a za zgodą również za pomocą plików cookies i łączymy Twój identyfikator powiadomienia z profilem użytkownika serwisu wyłącznie w celu wysyłania spersonalizowanych wiadomości.

  Technologia śledzenia jest również wykorzystywana do analizy statystycznej powiadomień w naszym imieniu. W ten sposób można określić, czy powiadomienie zostało dostarczone i czy zostało kliknięte. Wygenerowane w ten sposób dane są przetwarzane i przechowywane wyłącznie w Niemczech na nasze zlecenie przez firmę etracker GmbH z Hamburga, która świadczy usługę Signalize i podlegają surowym niemieckim i europejskim przepisom i normom dotyczącym ochrony danych. W tym celu etracker został sprawdzony przez niezależne organizacje, przez nie certyfikowany i jest upoważniony do posługiwania się wyróżnieniem zatwierdzenia danych ePrivacyseal. Przetwarzanie danych w celu analizy statystycznej powiadomień oraz lepszego dostosowania przyszłych powiadomień do interesów odbiorców opiera się na naszym prawnie uzasadnionym interesie do marketingu bezpośredniego własnego zgodnie z art. 6 ust. lit. f RODO. Ponieważ prywatność naszych użytkowników jest dla nas bardzo ważna, dane, które mogą umożliwiać odniesienie się do jednej osoby, takie jak adres IP, login lub identyfikatory urządzeń, są anonimizowane lub pseudonimizowane, co następuje tak szybko, jak to możliwe. Bezpośrednie powiązanie danych z daną osobą jest tym sposobem wykluczone. Dane nie będą wykorzystywane w żadnym innym celu, łączone z innymi danymi ani przekazywane osobom trzecim. Użytkownik może w każdym momencie wycofać udzieloną zgodę w ustawieniach przeglądarki internetowej.

  [Do początku strony]

  8. Strony internetowe podmiotów trzecich

  1. Administrator bardzo starannie dobiera swoich partnerów biznesowych i równie starannie weryfikuje zamieszczanie w tectake.pl linki do innych stron internetowych. Administrator nie odpowiada jednak za standard i politykę ochrony bezpieczeństwa stosowaną przez właścicieli, operatorów czy administratorów tych stron. Dlatego zalecamy każdemu Użytkownikowi weryfikację każdego z naszych partnerów we własnym zakresie w tym samodzielne podjęcie decyzji, czy Użytkownik chce powierzyć im swoje dane osobowe.

  [Do początku strony]

  9. Zewnętrze systemy płatności

  1. Na stronie internetowej Administratora jest możliwość skorzystania z zewnętrznych systemów płatności, tj.:
  a) przelewy24.pl (PayPro s.a. z siedzibą w Poznaniu, ul. Kanclerska 15 (60-327), KRS 347935)
  b) płatności kartami kredytowymi (Concardis GmbH, Helfmann-Park 7, 65760 Eschborn, Niemcy)
  c) ogólna obsługa płatności (PayOne GmbH, Fraunhoferstraße 2-4, 24118 Kiel, Niemcy).

  2. W przypadku skorzystania przez Użytkownika z płatności za zamówienie z wykorzystaniem zewnętrznego systemu płatności dane osobowe Użytkownika są przekazywane w niezbędnym dla realizacji płatności zakresie pomiędzy spółkami o którym mowa w ustępie 1, a Administratorem. Podmioty te są odrębnymi Administratorami danych osobowych. Informacje o przetwarzaniu Państwa danych osobowych przez te podmioty można znaleźć odpowiednio na stronach:
  a) https://www.przelewy24.pl/obowiazekinformacyjny
  b) https://www.concardis.com/datenschutz
  c) https://www.bspayone.com/DE/en/privacy

  [Do początku strony]

  10. Allegro

  Administrator może również sprzedawać swoje produkty na portalu allegro.pl. Administratorem danych osobowych użytkowników tej platformy jest spółka Allegro.pl sp. z o.o. Informacje na temat polityki ochrony danych tej spółki można znaleźć na stronie: https://allegro.pl/regulamin/pl/zalacznik-5#ukryj-modal-rodo. Po zawarciu umowy sprzedaży pomiędzy użytkownikami portalu, Allegro.pl sp. z o.o. udostępnia Administratorowi tej strony dane osobowe kupującego. Oba podmioty pełnią rolę odrębnych administratorów danych osobowych.

  [Do początku strony]

  11. Uprawnienia osoby, której dane dotyczą

  1. Użytkownik ma prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania lub przeniesienia danych, zgodnie z treścią Rozporządzenia.

  2. W przypadku przetwarzania danych osobowych przez Administratora na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych na potrzeby takiego marketingu, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim. Jeżeli Użytkownik wniesie skuteczny sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych osobowych do celów marketingu bezpośredniego, danych tych nie wolno już przetwarzać do takich celów.

  3. W przypadku przetwarzania przez Administratora danych osobowych, gdy podstawą jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f), osoba, której dane dotyczą, ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania.– z przyczyn związanych z Pana/Pani szczególną sytuacją.

  Administratorowi wówczas nie wolno już przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykaże, że istnieją ważne prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

  4. W przypadku przetwarzania przez Administratora danych osobowych na podstawie zgody Użytkownika, Użytkownikowi przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Jest to możliwe na stronie internetowej Administratora, bądź poprzez bezpośredni kontakt z Administratorem. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie udzielonej zgody przed jej cofnięciem.

  5. Użytkownik ma prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim Unii Europejskiej miejsca swojego zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia, jeżeli sądzi, że przetwarzanie dotyczące jego danych osobowych narusza Rozporządzenie. Na terenie Polski uprawnienia organu nadzorczego pełni Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

  [Do początku strony]

  12. Informacja o odbiorcach danych osobowych lub kategoriach odbiorców

  1. W szczególnych sytuacjach, w których obowiązujące prawo nakazuje Administratorowi przekazanie przetwarzanych danych organom państwowym, Administrator dane takie przekaże.

  2. Dane osobowe przetwarzane w związku z realizacją Zamówienia będą przekazywane także, w formie etykiety/listu przewozowego będącego jednocześnie zleceniem doręczenia przesyłki firmom przewozowym, w podanym poniżej zakresie: imię i nazwisko, adres, telefon, e-mail wskazane jako adres dostawy.

  3. W przypadku skorzystania przez Użytkownika z zewnętrznych systemów płatności dane osobowe mogą zostać przekazane odpowiednio do podmiotów określonych w § 9 niniejszej polityki prywatności.

  4. Dane osobowe mogą być przekazywane również innym podmiotom współpracującym z Administratorem (np. podmiotom świadczącym usługi księgowe, dostawcom oprogramowania wspierającego procesy biznesowe).

  5. Odbiorcami danych osobowych są przeważnie podmioty, które mają siedzibę w kraju należącym do EOG (Europejski Obszar Gospodarczy) lub w Szwajcarii. Część podmiotów, z którymi współpracuje Administrator, w tym Google, Facebook, Zapier mają siedzibę poza tym obszarem. Dane osobowe użytkowników mogą zatem zostać przekazane poza Europejski Obszar Gospodarczy. Administrator sprawdza, czy podmioty zapewniają odpowiedni poziom ochrony, w szczególności czy stosują standardowe klauzule ochrony danych przyjętych przez Komisję Europejską lub czy należą do programu Privaty Shield ustanowionego na podstawie decyzji wykonawczej z dnia 12 lipca 2016 r. w sprawie adekwatności ochrony zapewnianej przez Tarczę Prywatności UE-USA. Użytkownik ma prawo zwrócić się do Administratora o przekazanie kopii zabezpieczeń, tj. klauzuli umownej.

  [Do początku strony]

  13. Zmiana polityki prywatności

  Administrator zastrzega sobie prawo zmiany polityki prywatności, o ile będzie wymagać tego obowiązujące prawo, ulegną zmianie warunki technologiczne funkcjonowania serwisu tectake.pl lub zmiana będzie wprowadzać standard wyższy od minimum wymaganego prawem. O takiej zmianie Administrator powiadomi użytkowników strony internetowej odpowiednim komunikatem, wyświetlonym przy pierwszym wejściu na stronę internetową po zmianie polityki prywatności.

  [Do początku strony]

  14. Oprogramowanie chroniące stronę internetową przed tzw. spamem

  W celu ochrony strony przed spamem, Sprzedawca stosuje usługę reCAPTCHA dostawcy Google Inc., z siedzibą w 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 Stany Zjednoczone Ameryki Północnej (w dalszej części „Google”). Stosowanie technologii pozwala stwierdzić, czy zapytanie zostało dokonane przez człowieka czy zewnętrze automaty tzw. boty.

  W celu weryfikacji, czy zapytanie pochodzi od człowieka, Google pobiera następujące dane: rodzaj przeglądarki, adres IP, rozdzielczość ekranu, ustawiony język przeglądarki, strefę czasową, ilość spędzonego czasu na stronie, zainstalowane dodatki tzw. plug-ins, konto Google – o ile Użytkownik jest na nim zalogowany, zachowanie w czasie wpisywania kodu oraz ruchy myszką. Powyższe dane pobierane będą jedynie wtedy, gdy Użytkownik aktywował wcześniej w ustawieniach swojej przeglądarki automatyczne ładowanie kodu skryptu Java. W przypadku deaktywowania skryptu Java w ustawieniach przeglądarki, nie nastąpi przekazanie danych do Google. Jednak działanie to sprawi, że funkcje strony zabezpieczone technologią reCAPTCHA staną się dla Użytkownika niedostępne.

  Korzystanie z technologii reCAPTCHA następuje zgodnie z warunkami określonymi przez firmę Google: https://policies.google.com/privacy?hl=pl

  Podstawą prawną jest prawnie realizowany interes przez Administratora. Usługa reCAPTCHA ma za zadanie chronić strony internetowe, system Sprzedawcy oraz co za tym idzie dane osobowe Użytkowników przed atakami z zewnątrz przez tzw. boty.

  [Do początku strony]

  16. Kontakt

  1. W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości co do polityki prywatności, zachęcamy do kontaktu:

  (12) 312 80 90 w godzinach od 09:00 do 12:00 i od 13:00 do 17:00 od poniedziałku do piątku lub e-mail: mail@tectake.pl

  2. W powyższych sprawach można również korespondować z Administratorem pod jego adresem: TecTake Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Bociana 22, 31-231 Kraków.

  [Do początku strony]